Политика за поверителност

Политика за поверителност и защита на личните данни на пациенти, посетители и посетители на уебсайта

Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни („Политика“) има за цел да Ви информира за това какви лични данни за Вас обработваме, правата Ви, както и мерките за тяхната защита, в изпълнение на задълженията ни по Общ регламент относно защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закон за защита на личните данни.

Идентификационни данни на Администратора:

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ИНСПИРО“ ООД („АдминистраторилиНие“).

ЕИК: 202431122

Адрес на управление: Гр. София, р-н Младост, ул. „Петър Протич” № 4

Телефон за контакт: 0878 679898

Имейл за контакт: mc@inspiro-bg.com

Какви категории лични данни за Вас обработваме?

 1. Данни за Вас като наш пациент

 • Данни за идентификация: име, презиме и фамилия, данни от лична карта, ЕГН или ЛНЧ, дата на раждане

 • Данни за контакт: адрес (постоянен и/или настоящ), телефонен номер, имейл, aдрес за контакт;

 • Данни за икономическа и финансова информация: номер на банкова сметка, данни от кредитна/ дебитна карта.

 • Специални категории лични данни: данни за здравословно състояние;

 • Други данни: снимки или видеоизображения от извършени изследвания и процедури.

Предоставянето на данните за идентификация, както и за здравословното Ви състояние е задължително, за да Ви предоставим здравни услуги, като без тях това не би било възможно.

 1. Данни за Вас като посетител на уебсайта

 • Данни за идентификация: име и фамилия

 • Данни за контакт: имейл, телефон

 • Други данни: Данни, които сте ни предоставили по имейл, телефон, чат или чрез контактните форми на уебсайта. В случай, че сте ни предоставили здравни данни за целите на безплатна консултация (например при попълване на онлайн тест за оценка на риска от сънна апнея), то те ще бъдат обработвани по реда, предвиден за данни за пациенти.

Предоставянето на данните за идентификация и за контакт е задължително, за да отговорим на запитването Ви, като без тях това не би било възможно.

Предоставяйки ни данните си вие гарантирате за тяхната истинност. Моля, не предоставяйте неотносима или невярна информация или информация за трети лица без тяхното свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие.

 1. Данни за Вас като посетител на клиниката

 • Други данни: данни от видеонаблюдение

Какви са целите на обработването на Вашите лични данни?

 1. Данни за Вас като наш пациент

Администраторът предлага услуги в областта на диагностиката, лечението и профилактиката на белодробни болести и нарушения на съня и в този смисъл, обработва личните данни на своите пациентите за посочените по-долу цели и винаги на някое от предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 („ОРЗД“) основание. По- конкретно:

 • С цел предоставяне на здравни услуги – медицинска диагностика, лечение, и др.;

 • С цел изпълнение на законовите задължения на Администратора, по- конкретно съгласно Закона за здравето, Закона за здравното осигуряване, Закона за лечебните заведения, подзаконовите актове по прилагането им, данъчното и финансовото законодателство и др..

 • С цел гарантиране на сигурността на пациентите, посетителите, персонала и имуществото на Администратора чрез видеонаблюдение и контрол на достъпа;

 • С цел защита на законните интереси на Администратора, включително и по съдебен ред.

 • С научни и образователни цели и за подобряване на качеството на предоставяните от нас здравни услуги.

 • Снимки и/или видеоизображения от извършени изследвания и процедури, за които Вие сте предоставили съгласието си.

 1. Данни за Вас като посетител на уебсайта

 • Когато ни изпратите запитване чрез формата за контакт на уебсайта или на някой от посочените адрес, имейл адрес, чат или телефон за контакт, ние обработваме Вашите данни с цел да отговорим на Вашето запитване, да Ви запишем час за преглед и да Ви предоставим поисканата информация, както и за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор за здравни услуги с Вас, ако е приложимо. Моля да имате предвид, че ако предоставите здравни данни за целите на безплатна консултация, то те ще бъдат обработвани по реда, предвиден за данни за пациенти и за същите цели.

 • Бихме могли да обработваме и идентификационните Ви данни и данните Ви за контакт, които ни предоставяте и с цел да Ви информираме за услуги, които предоставяме, свързани с Вашето запитване и единствено на основание на Вашето изрично съгласие.

 1. Данни за Вас като посетител на клиниката

 • С цел гарантиране на сигурността на пациентите, посетителите, персонала и имуществото на Администратора чрез видеонаблюдение и контрол на достъпа;

От какви източници получаваме данните?

 • От Вас – лично или в определени случаи със съгласието на Ваш законен представител;

 • От обществено достъпни източници- НЗОК, НОИ, НАП и др.

 • Здравноосигурителни фондове или застрахователни компании, на които Вие сте предоставили изрично съгласие за това.

На какви основания обработваме Вашите лични данни?

 1. Данни за Вас като наш пациент

 • Вашите здравни данни се обработват на основание чл. 9, ал. 2 ОРЗД, и по- конкретно доколкото е необходимо за целите на трудовата или превантивната медицина, медицинската диагноза, осигуряването на здравни или социални грижи или лечение от или под ръководството на професионален работник, обвързан от задължението за професионална тайна по силата на чл. 28в от Закона за здравето;

 • Доколкото е необходимо за сключване и изпълнението на договорa Ви с нас за извършване на здравни услуги, по който Вие сте страна или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на този договор;

 • Доколкото обработването е необходимо за спазване на законови задължения, които се прилагат спрямо нас като Администратор;

 • Доколкото обработването е необходимо за целите на легитимния ни интерес и по-конкретно с цел администриране на отношенията с вас, включително счетоводни аспекти, одит или др. доколкото те имат преимущество над интересите Ви или основните Ви права и свободи;

 • Ако заснемем снимки или видеоизображение от извършени Ви изследвания и процедури, обработваме данните от тях на основание на Вашето свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие, което може да бъде оттеглено от Вас по всяко време.

 1. Данни за Вас като посетител на уебсайта

В зависимост от предмета на Вашето запитване, обработваме данните Ви на следните основания:

 • Доколкото това е необходимо за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор за здравни услуги с Вас.

 • Доколкото това е необходимо за целите на легитимния ни интерес и по- конкретно с цел да комуникираме с Вас в отговор на Вашето запитване към нас, да подобрим услугите и функционалностите на уебсайта ни, както и да следим спазването на общите условия за ползването му доколкото те имат преимущество над интересите или основните Ви права и свободи.

 • Ако предоставяте здравни данни за целите на безплатна консултация, то те ще бъдат обработвани по реда, предвиден за данни за пациенти и на същите основания.

 1. Данни за Вас като посетител на клиниката

 • Доколкото обработването е необходимо за целите на легитимния ни интерес като Администратор и по- конкретно за контрол, защита и управление на сигурността и защита на помещенията, системите и активите ни доколкото те имат преимущество над Вашите интереси или основни права и свободи.

Колко време съхраняваме данните Ви?

Личните Ви данни се съхраняват в съответствие с изискванията на приложимото законодателство. Личните Ви данни ще бъдат унищожени незабавно при отпадане на основанието, на което те се обработват, освен ако нямаме законово задължение да ги съхраняваме за по- дълъг период. В случай на такова законово задължение, данните ще бъдат съхранявани блокирани и единствено с цел да спазим законовото си задължение, като същите няма да бъдат обработвани на друго основание.

Кои са получателите на Вашите лични данни?

Достъп до Вашите лични данни биха могли да имат следните категории получатели при стриктно спазване на изискванията на ОРЗД:

 1. Компетентни публични органи в изпълнение на законови разпоредби, Министерството на здравеопазването, НАП, НОИ и др.;

 2. Правораздавателни органи, в изпълнение на техните правомощия и при условие, че Администраторът е законово задължен да предостави информация за Вас;

 3. Външни лаборатории, при изискване от наша страна за стриктно спазване на установени задължения за запазване на сигурността и поверителността им и други задължения, произтичащи от приложимото законодателство;

 4. Търговски дружества, предоставящи услуги на Администратора, в това число за информационно поддържане и сигурност на IT системите, доставчици на финансови, счетоводни и други административни услуги. Изискваме от всеки наш доставчик да обработва Вашите лични данни при спазване на стриктно установени задължения за запазване на сигурността и поверителността им и други задължения, произтичащи от приложимото законодателство, като достъп се предоставя само до данните, необходими за изпълнение на възложените по договор дейности;

Администраторът няма да предоставя личните Ви данни на трети лица освен горепосочените без Вашето изрично съгласие.

Личните Ви данни няма да бъдат предавани в трета държава или международна организация, която не осигурява адекватно ниво на защита без да са налице предвидените в ОРЗД и националното законодателство подходящи гаранции.

Линкове към други уеб страници

В уеб страницата на Медицински център „ИнСпиро” е възможно да се съдържат линкове до други страници и приложения на трети лица. Кликването върху тези линкове може да даде възможност на тези трети лица да съберат или споделят данни за Вас. Медицински център „ИнСпиро” няма контрол върху тези уеб страници и не е отговорно за техните политики по защита на данните. Ето защо се препоръчва да се запознавате внимателно с техните политики.

Какви са Вашите права?

 1. Право на информация и право на достъп: да получите информация относно обработването на личните Ви данни от страна на Администратора, както и да получите достъп до тези данни.

 2. Право на коригиране: да изискате коригирането или попълването на личните Ви данни, ако те са неточни или непълни;

 3. Правото на изтриване: да изискате изтриването на личните Ви данни, ако са налице основанията за това, предвидени в ОРЗД;

 4. Право на ограничаване на обработването: да изискате ограничаване на обработването на личните Ви данни в рамките на предвиденото в ОРЗД, ако са налице основанията за това;

 5. Право на преносимост на данните: да получите личните си данни, които сте предоставили на Дружество, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, и да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване, когато са спазени условията, предвидени в ОРЗД;

 6. Право на оттегляне на съгласието за обработване по всяко време и без негативни последици, когато обработването се основава на съгласие;

 7. Право да подадете жалба до надзорен орган по защита на личните данни, ако считате, че обработването на личните Ви данни нарушава разпоредбите на ОРЗД или на други приложими изисквания за защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисия за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

 8. Право на възражение срещу обработването на Вашите лични данни, което се основава на легитимен интерес.

Ако искате да упражните Вашите права, да поискате от нас съдействие и/или разяснения или да ни зададете въпрос във връзка с обработването на Вашите лични данни, може да се свържете с нас на посочените по- горе данни за контакт с Администратора. Когато ни изпратите искане, свързано с упражняване на Вашите права, Администраторът може да ви помоли да се идентифицирате по подходящ начин, за да може да Ви окаже поисканото съдействие.

Настоящата политика ще се променя във времето в резултат на напредъка на регулацията на защитата на личните данни и като отражение на стремежа на „Медицински център ИнСпиро“ ООД да подобрява и съобразява практиките си с най-новите достижения в областта. „Медицински център ИнСпиро“ ООД прилага стриктно относимите разпоредби в областта на защита на личните данни при всички дейности на обработка на лични данни.

Различни обстоятелства могат да наложат периодични промени и подобрения на настоящата политика за поверителност. Промените ще влязат в сила веднага след тяхното оповестяване на www.inspiro.bg.

Последна актуализация: 31.10.2021 г.