Posted on Leave a comment

Д-р Снежина Лазова

д-р Снежина Лазова

Д-р Снежина Лазова е педиатър и доктор по медицина. Родена е на 17.01.1984 г. в гр. Петрич.

Завършва с отличие Медицинкси университет през 2008г., придобива специалност педиатрия през 2013г., започва специализация по детска пулмология и фтизиатрия през 2018г., защитава дисертационен труд на тема „Клинично значение на функционалното изследване на дишането и атопичния статус при деца с астма“ през 2017г.

Семейна с две деца. Владее английски, немски и гръцки език.

Длъжност

Консултант педиатър в МЦ Инспиро

Образование

2002 г. завършва гимназия “ Христо Ботев “ в гр. Дупница в хуманитарна паралелка с разширено изучаване на немски език.

2008 г. завършва хуманна медицина в Медицински университет гр. София.

2013 г. придобива Специалност “Педиатрия”

2017 г. защитава дисертация и придобива научна и образователна степен – “доктор”.

2018 г. започва специализация по “Детска пневмология и фтизиатрия”
2017 г. завършва магистратура по “Обществено здраве и здравен мениджмънт” ФОЗ, МУ София 
2018 г. започва обучение по магистърска програма “Управление на клиничните изпитвания”

Специализации/Допълнителни Квалификации

2012г. Клинично обучение по детска пулмология, алергология, функционална диагностика и интензивни грижи – Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Gemeinschaftsklinikum Koblenz-Mayen, Кобленц, Германия.

2012г. Семинар по детска пулмология, Залцбург, Австрия – CME, CHOP Seminar, AAF.

2013-2014г. – Обучение по програмата на Hermes ERS European Spirometry Driving License с придобиване на международен сертификат Competence in Spirometry Measurement.

2015г. Лятно училище по детска пулмология, Барселона, Испания – Hermes ERS Pediatric Summer School
2015 г. Клинична специализация по детска пулмология и алергология в Университетска болница “Атикон”, Атина, Гърция.

2015г. – Амстердам, Холандия – PG курсове – Interpretation of pulmonary function testing, Pediatric lung function test reference values, Advanced respiratory and cardiovascular testing, Lower respiratory tract infection in children; EWs- Thoracic ultrasound, Pediatric respiratory resuscitation, Respiratory sampling techniques.

2016г. Лондон, Великобритания – PG курсове – Paediatric asthma, Assessing respiratory system resistance in children and adults.

2017г. Милано, Италия – PG курс – Paediatric non-invasive ventilation.

2018г. Париж, Франция – PG курсове – Lung Function Testing, Advanced cardiopulmonary exercise testing, EWs- – Body plethysmography, Clinical interpretation of spirometry results.

Професионална Експертиза

Снежина Лазова има 10 годишен лекарски стаж, над 5 години опит по специалността педиатрия. След завършването си в МУ София започва работа като доброволец в последствие специализант в Клиника по педиатрия на МБАЛ „Токуда Болница София“. От юли 2011г. до септември 2018 г. работи в Клиника по педиатрия на УМБАЛ “Александровска”, където заема последователно длъжностите на редовен, задочен докторант, лекар-ординатор, специализант по детска пневмология и фтизиатрия и хоноруван преподавател към Катедра по педиатрия на МУ София. От октомври 2018г. е част от екипа на Отделение по педиатрия към УМБАЛСМ “Н.И. Пирогов” гр. София.

Професионалната й експериза обхваща, както общопедиатричната патология, така и диапазона от заболявания на дихателната система в детска възраст, с фокус върху бронхиална астма и атопия при деца, функционално изследване на дишането (спирометрия, тестове за бронхиална обратимост, бодиплетизмография), хронична влажна кашлица, дисфункционално дишане и различните форми на респираторни инфекции.

Научна Дейност и Публикации

Научните интереси са насочени в сферата на детската пулмология, алергология и функционална диагностика.

Участва като главен изследовател в научен проект за редовни докторанти “Млад изследовател” към СМН на МУ София (“Определяне атопичния статус на деца с астма и измерване температурата на издишания въздух за мониториране на възпалението на дихателните пътища и нивото на контрол.”, отчетен с отлична оценка) и съизследовател в редица проекти “Грант” към СМН на МУ София на тематика имунология, генетика на детската астма, муковисцидоза и белодробна функция. (“Генотип-фенотип асоциация на бронхиалната астма в детска възраст.”, “Тh17 лимфоцитна субпопулация и витамин Д при детска астма”, “Изследване на белодробната функция при деца със сколиоза”, „Назофарингеален микробиом при деца с хронични белодробни заболявания” и „Динамичната картина на респираторните пневмококови инфекции при деца след въвеждане на рутинна пневмококова ваксинация в България”.)

Има реализирани 38 публикации – 28 в научни списания в България и 10 в чужбина, 6 от които в списания с импакт фактор.

Взела е участие с постери и доклади в 18 научни форума в България и 26 в чужбина, на които са представени 64 научни съобщения, 25 от които са публикувани като абстракти в списания с импакт фактор. Три от представените постери са наградени с грамота– два с първа награда и един с трета.

Членства в Съсловни Организации / Обществена Дейност

Български лекарски съюз (БЛС)

Българска педиатрична асоциация (БПА)

Българско дружество по белодробни болести (БДББ)

Българска асоциация по Детска Пневмология (БАББ)

Европейско респираторно общество (ERS)

Европейска академия по алергология и клинична имунология (EAACI)