Posted on Leave a comment

Препоръки за ваксинация срещу COVID-19 на пациенти с хронични белодробни болести


проф. д-р Коста Костов,

д-р Петър Чипев

Медицински център INSPIRO

Адрес за кореспонденция:

София, ул. Петър Протич 4
Медицински Център INSPIRO

Коста Костов
korokostov@gmail.com
0878679898


Приближаването към нова, четвърта вълна на пандемията COVID-19, наложи да преразгледаме и редактираме съобразно новите данни, публикуваните преди 5 месеца препоръки на медицински център INSPIRO за ваксинация на болните с хронични белодробни болести. Надяваме се, че при липсата на препоръки от официалните институции в България за тази категория болни, предлаганите правила ще бъдат база за вземане на информирани решения от лекарското съсловие в общата практика.


Начални послания:

• Болните с хронични белодробни болести са в групата на болните с повишен риск от по-тежко протичане на инфекцията и е желателно да се ваксинират при съблюдаване на препоръките и контра-индикациите за ваксинация при всяка отделна ваксина;

• При съобразяване предоставените нови научни данни за ефективност и безопасност на отделните ваксини при деца и подрастващи над 12 годишна възраст с хронични белодробни болести, същите могат да бъдат ваксинирани при информирано съгласие на родителите;

• Пациенти с хронични белодробни микози, активни атипични микобактериози, белодробна туберкулоза в стадий на незавършен оздравителен процес, както и с други активни хронични инфекции и автоимунни болести с белодробно засягане, трябва да се консултират със специалист по белодробни болести преди да вземат решение за ваксинация;

• Дори след ваксинация трябва да се спазват индивидуалните противоепидемични мерки.

• Желателно е при прилагане на други ваксини (антигрипна, пневмококова), да се съблюдава интервал от 7 дни между тяхното поставяне и ваксината срещу COVID-19;

• Наложително е да се спазват строго изискванията за продължителността на интервала между двете дози ваксина при пациентите с хронични белодробни болести, особено при тези, които имат данни за имуносупресия или приемат имуносупресивни медикаменти;

• Пациенти с бронхиална астма и хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), които получават редовна терапия с инхалаторни или системни кортикостероиди, самостоятелно или в комбинация с инхалаторни бронходилататори, не трябва да прекъсват терапията си в деня на ваксинацията;

• При пациенти, които са инфектирани със SARS-CoV-2 и настояват да се ваксинират, най-добре е да отложат ваксинацията до клинично възстановяване с минимум 4 седмици след началото на симптомите или първия позитивен PCR тест, за да избегнат допълнителното влошаване на симптомите на инфекцията, което настъпва обикновено до 2 седмици след началото на болестта. Ако не настояват за бърза ваксинация, същата може да се отложи до най-малко 3 месеца след началото на симптомите на инфекцията или след първия позитивен PCR тест;

• Пациентите, които страдат от т.н. „продължителен COVID-19“, последствия след острата фаза на болестта, могат да изчакат да се възстановят напълно, преди да предприемат ваксиниране;

• При болните, на които предстои голяма оперативна намеса ваксинацията да се извърши с интервал от оперативната интервенция – не по-късно от две седмица преди операцията или две седмици след нея;

• При пациенти, които по време на инфекцията са лекувани с неутрализиращи антитела срещу COVID-19 или с рековалесцентна плазма е желателно ваксинацията да се извърши с интервал от минимум з месеца от лечението.


С висок риск за тежко протичане на COVID-19 са пациенти със следните белодробни болести:

•  белодробен карцином, които провеждат химиотерапия или имунотерапия;

•  белодробен карцином, които провеждат интензивна радиотерапия;

•  белодробен карцином, при който се провежда таргетна терапия с протеин-киназни инхибитори или PARP инхибитори, подтискащи активността на ензима поли(ADP)-рибоза полимераза;

•  тежка астма, тежък ХОББ или кистична фиброза;

•  при които се провежда терапия с медикаменти, улесняващи инфектиране – високи дози стероиди (в еквивалентна доза на преднизолон от 20 мг или повече) или имуносупресори;

•  интерстициални белодробни болести вкл. саркоидоза;

•  бронхиектазии;

•  които изискват продължителна белодробна вентилация;

•  тежка астма на биологична терапия;

•  пулмонална хипертония.

Забележка: За посочените категории пациенти с висок риск ваксинацията е силно препоръчителна, но трябва да бъде безусловно и напълно доброволна.


Контраиндикации за ваксинация

Контраиндикациите са ограничени до малък брой хора с:

• системни алергични реакции в миналото, вкл. aнафилаксия;

• алергична реакция към някой от компонентите на ваксината.

Индивиди, с история за предхождащи алергични реакции от всякакъв характер, вкл. системни такива, да се обърнат към личните си лекари, за да се посъветват преди да вземат решение за извършването на ваксинация.


Препоръки към бременни и кърмачки с белодробни болести:

•  Бременни след третия лунарен месец и кърмачки нямат абсолютни противопоказания за ваксиниране, ако липсват общи такива, и ако работят в рискова среда (напр. медици), е желателно да обмислят сериозно степента на риска за инфектиране, ако не желаят да се ваксинират;

• Предлаганите до момента ваксини срещу SARS-CoV-2 не водят до репликация на вируса в клетките на човека, и същите не носят опасност за активиране на инфекцията в организма на бременната жена или плода.


Препоръки за ваксиниране при онкологични пациенти и пациенти с белодробни болести, които провеждат терапия с имуносупресори или биологична терапия:

• Предлаганите до момента ваксини, вкл. и векторните ваксини срещу SARS-CoV-2 не предизвикат репликация на вируса в организма на човека и не носят опасност за предизвикване на инфекция в организма след прилагането им, поради което не застрашават болните с белодробни болести и имуносупресия.

• Болните с онкологични белодробни болести са с повишен риск за по-тежко протичане и усложнения от инфекция със SARS-CoV-2, а при активна инфекция трябва да спрат противотуморното лечение, за да не се стигне до още по-тежко протичане на болестта. Необходимостта от прекъсване на химиотерапията по време на активна инфекция е от своя страна допълнителен риск за прогресия на основната болест. Всички изложени обстоятелства правят ваксинацията строго препоръчителна при групата на онкологичните пациенти, включително по време на провеждане на противотуморното лечение, но е желателно, ваксинирането да се извърши в интервала между отделните курсове.

• При болните с белодробни тумори, които провеждат лъчелечение, ваксинацията може да се извърши по време на неговото провеждане.

• До този момент няма данни, че ваксините предизвикват по-тежки странични реакции при болни със злокачествени болести, в сравнение с останалата популация.

• Повечето ваксинирани с онкологични болести, както и тези, които провеждат терапия с имуносупресори (медикаменти, които подтискат имунната защита) ще покажат по-слаб имунен отговор, но това не променя препоръката за ваксинация на тези специфични високорискови групи;

• Препоръчително е да бъдат ваксинирани и всички, които са в тесен контакт с онкоболните – членове на семейството, болногледачи и пр., за да се сведе риска от заразяване на болните до минимум.

• Проследяването на имунния отговор след ваксинация чрез изследване на серумни антитела не е препоръчително за пациентите със злокачествени болести, защото интерпретацията на резултатите при тези пациенти в следваксинационната фаза създава затруднения и може да доведе до грешни изводи. Болните с онкологични болести имат занижени нива на антитела след ваксинация, но това не означава, че при тях липсва защита срещу инфекцията, макар същата да е по-слаба в сравнение с останалата популация и това не бива да е причина за отказ от ваксинация.

• Всички пациенти при които е предвидена имуносупресивна терапия, ваксинацията се извършва преди старта на тази терапия, най-добре с интервал от две седмици преди началото. При ваксините с две дози е добре и втората доза да е приложена преди старта на имуносупресивната терапия.

• Имунният отговор може да бъде подтиснат при пациенти, които получават редовно системни стероиди или други имуносупресори, но същите не трябва да бъдат спирани преди ваксинацията, за да не се усложни подлежащата болест и ваксинацията може да бъде извършена на фона на имуносупресивната терапия без да бъде отлагана.

• Пациентите, които се лекуват регулярно с Rituximab (моноклонално антитяло) могат да се ваксинират, макар че имунният отговор към ваксината ще бъде по-слаб от очаквания. Най-добре е, ако е възможно, лечението с Rituximab (пулсова или постоянна доза) да се приложи най-рано 4 седмици след ваксината срещу COVID-19.

• Пациентите след органна трансплантация не трябва да прекъсват имуносупресивната си терапия и ваксината се прилага на фона на тази терапия като не се препоръчва отлагането й.

• При пациентите след костно-мозъчна трансплантация препоръчителният период на изчакване до ваксинацията е минимум 3 месеца.

• Пациенти с бронхиална астма на биологична терапия са във високорисковата група и въпреки недостатъчните данни от клиничните проучвания, е препоръчително да се ваксинират без прекъсване на биологичната терапия, но да не прилагат в един и същи ден ваксината и биологичната терапия, а в интервал от 7 дни между двете.


Препоръки за ваксиниране при пациенти с белодробни болести, които са предразположени към алергични реакции:

• Тези с алергия, вкл. анафилаксия, към храни, охапване от насекоми, или от лекарства (с идентифицирани алергени), могат да пристъпят към ваксинация като останалите, следвайки локалните препоръки, ако не са алергични към някой от компонентите (ексципиентите) на ваксината;

• При наличие на фамилна алергична обремененост, предишни несистемни реакции, свръхчувствителност към нестероидни противовъзпалителни средства (аспирин, ибупрофен и др.) или мастоцитоза могат да пристъпят към ваксинация като останалите, следвайки локалните препоръки.


По-често задавани въпроси относно ваксините:

1) Мога ли да си направя в едно и също време грипна, пневмококова и COVID-19 ваксина?

Препоръчително е да има 7 дни интервал между отделните ваксинации (грипна или пневмококова ваксина) и ваксината срещу COVID-19.

2) Каква COVID-19 ваксина да избера?

Каквато ваксина е налична и достъпна. Няма категорични данни за предимствата на една или друга ваксина за пациенти с белодробни болести.

3) Трябва ли да спра лечението си (напр. имуносупресивните медикаменти), за да съм сигурен, че ваксината ще работи добре?

Не е препоръчителна каквато и да е промяна в лечението, защото може да наруши стабилното протичане на подлежащата белодробна болест, което само по себе си е с непредвидими последици. В някои случаи, отлагането на планираната курсова медикаментозна терапия, напр. с Rituximab е възможно, но регулярната поддържаща терапия като тази с кортикостероиди, метотрексат или др., не трябва да бъде прекратявана.

4) Боледувах от COVID-19 – колко дълго трябва да чакам до ваксинация?

Тъй като влошаването може да настъпи до 2 седмици след инфектиране, идеалното е, ваксинацията да бъде отложена до пълното клинично възстановяване, в рамките до 4 седмици от началото на симптомите, или 4 седмици от първия позитивен тест при тези, които са безсимптомни.

5) Боледувам от „Продължителен COVID-19”, понастоящем наричан „Синдром след остър COVID-19“ (Long COVID) – това означава ли, че не трябва да се ваксинирам?

Няма налични данни, че ваксината предизвиква влошаване на симптомите на състоянието, наречено „Синдром след остър COVID-19“, но на индивидите, които вече са били инфектирани, се препоръчва да се ваксинират след пълно клинично възстановяване.

6) Какъв е смисълът (ползата) от удължаване на интервала между двете дози?

Препоръките са за приложение и на двете дози от двудозовите ваксини на Pfizer-BioNTech и AstraZeneca. При повечето ваксини удължаването на интервала между двете дози води до по-добър имунен отговор след втората доза. Има доказателства, че подобно удължаване на интервала между двете дози предизвиква по-силен имунен отговор при приложение на ваксината на AstraZeneca. Съобразно данните и доказателствата налични до момента от другите ваксини, минимален интервал от 8 седмици и максимален интервал от 12 седмици подобрява силата на имунния отговор. Счита се, че имунната защита след първата доза отслабва сравнително бързо във времето след приложението и втората доза осигурява по-дълга и по-силна защита срещу инфекцията.


Финално послание

Достигането на колективен имунитет е най-важната стъпка в борбата с пандемията и всеки, който не е преминал през инфекцията, ако се ваксинира, предпазва не само себе си и близките си, но дава и своя принос към този имунитет. Колкото по-бързо успеем да постигнем тази цел, толкова по-бързо ще се върнем към нормалния си живот в обществото.

Забележка: Предлаганите препоръки са изведени от достъпната до момента научна литература и са съобразени с публикуваните от официални международни институции изисквания за приложение на различните ваксини при болните с хронични белодробни болести.

Използвани източници:

1. https://www.nccn.org/docs/default-source/covid-19/2021_covid-19_vaccination_guidance_v3-0.pdf?sfvrsn=b483da2b_60
2. https://www.google.com/search?q=BTS+Guidance%3A+COVID-19+Vaccination+%E2%80%93+information+for+health+care+professionals&rlz=1C1CHBF_bgBG933BG933&oq=BTS+Guidance%3A+COVID-19+Vaccination+%E2%80%93+information+for+health+care+professionals&aqs=chrome..69i57.1609j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
3. https://www.gov.uk/government/publications/priority-groups-for-coronavirus-covid-19-vaccination-advice-from-the-jcvi-30-december-2020
4. https://bit.ly/3s77zYk
5. https://www.gov.uk/government/publications/prioritising-the-first-covid-19-vaccine-dose-jcvi-statement/optimising-the-covid-19-vaccination-programme-for-maximum-short-term-impact
6. https://www.brit-thoracic.org.uk/covid-19/covid-19-identifying-patients-for-shielding/

8 август 2021 год.

Свързани статии:
В ТЪРСЕНЕ НА УНИВЕРСАЛНА КОРОНАВИРУСНА ВАКСИНА

Posted on Leave a comment

Ивермектин за лечение на COVID-19 – време ли е за голямата премиера?

Петър Чипев, Коста Костов
Медицински център „INSPIRO”
Контакти: petyr.chipev@abv.bg

Нобеловата награда за медицина през 2015 година е присъдена на Campbell и Omura заради значимия им принос в изследването на медикамент на име „Ivermectin“ – „лекарство чудо“, макроцикличен лактон, представляващ хидрогениран авермектин, произвеждан от бактерия Streptomyces avermitilis. Исторически той е открит през 1975 година, използван за лечение на животни от 1981 година и за лечение на хора от 1987 година1,2. Ivermectin е ефективен срещу голяма група паразити:

• Onchocerca volvulus (онхоцеркоза, „речна слепота“)
• Wuchereria bancrofti (лимфатична филариоза, елефантиаза)
• Ascaris lumbricoides (аскаридоза, „детски глисти“)
• Strongyloides stercoralis (стронгилоидоза)
• Sarcoptes scabiei (скабиес, краста)
• Pediculus capitis (педикулоза, въшки)

Използва се също за лечение на розацея и за контролиране на популацията на насекомите медиатори на други паразитни болести като маларията например. Поради широкият си анти-паразитен спектър на действие Ivermectin е в листа на най-важните медикаменти на Световната здравна организация1,2.

Голямото значение на „лекарството чудо“ става по-ясно след 2012 година след редица проучвания, които показват, че освен анти-паразитни, той притежава и противовирусни свойства. Установява се, че Ivermectin е ефективен срещу редица РНК-вируси като човешкият имунодефицитен вирус – 1 (HIV-1), грипа, денга вируса, зика вируса и дори…SARS-CoV-21,2.

 Противовирусен ефект на Ivermectin в епруветка

Способността на Ivermectin да оказва сходно влияние върху развитието на различни вирусни инфекции се дължи на това, че той повлиява нормални процеси в клетката-гостоприемник, които вирусите „пленяват“, за да се развиват в нея по-ефективно. Въпреки че РНК-вирусите не се реплицират в клетъчното ядро, манипулирането на процеси в него е от голямо значение за размножаването на различни техни представители като HIV-1, грипния вирус, денга вируса, вируса на Западно-нилската треска и SARS-CoV-2. Достъпът до тази най-важна част на клетката се осъществява от различни протеини, които с това си качество се превръщат в мишена както за вирусите, така и за медикаментите1.

Смята се, че един от основните механизми, по които Ivermectin проявява своя вирициден ефект е чрез свързване на хетеродимера импортин α/β1, който отговаря за транспорта на молекули от цитоплазмата до клетъчното ядро. Свързването на молекулата на медикамента с т.нар. armadillo repeat domain освен, че пречи на импортин α да се свърже с импортин β1, може също така да дисоциира импортин α/β1 хетеродимера, с което пречи на транпсорта на вирусни протеини до ядрото на заразените клетки (фиг.1) 1,3.

Ивермектин за лечение на COVID 19 време ли е за голямата премиера фиг 1

Фиг. 1 Схематично представяне на ролята на импортин α/β1 в транспортирането на клетъчни и вирусни протеини и механизъм на инхибиране от Ivermectin 1,3.

a) Различни клетъчни протеини локализират ядрото посредством действието на импортин α/β1 хетеродимера като свързващата част на импортин α (червена ивица) се свързва с импортин β1, за да направи възможно разпознаването на импортин α в хетеродимера и импортин β1 да медиира транспорта на тримерния комплекс през комплекс на клетъчните пори (NPC – nuclear pore complex) в стената на клетъчното ядро. Следва освобождаване на протеина в ядрото, което прави възможно транскрипционни фактори да осъществят нормална функция в транскрипционната регулация, напр. имунен отговор срещу вирусна инфекция. Импортин α може да извършва своите функции само, когато е свързан с импортин β1.

b) При вирусни инфекции специфични вирусни протеини (напр. NS5 при денга вируса, зика вируса и Западно-Нилската треска) могат да се свързват с импортин α/β1 и да проникват в клетъчното ядро, с което антагонизират имунния отговор срещу вируса. Този механизъм благоприятства вирусната репликация. Кои протеини на SARS-CoV-2 осъществяват тази функция при COVID-19 не е известно.

c) Ivermectin се свързва със свързващата част импортин α (червена ивица) както в комплекса импортин α/β1, за да го дисоциира, така и в дисоциирания импортин α, за да не може да се свърже с импортин β1, с което блокира свързването на вирусния протеин и транспорта му до клетъчното ядро3.

 Аргументи „За“ използването на Ivermectin при COVID-19

През 2020 година търсенето на противовирусен медикамент, който да бъде ефективен срещу инфекцията със SARS-CoV-2 доведе до масово тестване на молекули in vivo и in vitro, но, за съжаление – в повечето случаи с неубедителен или никакъв ефект. Надежда в тази насока даде in vitro тестването на „лекарството чудо“ Ivermectin от екипа на Leon Caly. В експеримента, Vero/hSLAM клетки, заразени с изолат на SARS-CoV-2, биват подложени на действието на 5 µM (микромола) от медикамента. В последствие вирусната репликация бива измерена с RT-PCR на ден 0 до ден 3. Така Caly установява, че само за 24 часа вирусната репликация при тези in vitro концентрации на Ivermectin намалява с 93% в супернатантата, представляваща нивото на свободните вируси частици, и на 99.8% в клетките, т.е. не-„пакетираните“ и неосвободени вирусни частици. До 48 час този ефект се усилва 5000 пъти. Експериментът установява, че концентрацията на Ivermectin, намаляваща вирусната репликация на 50% (IC50) е 2 µM4.

Тези in vitro тестове довели до инициирането на лавина от проучвания върху ефективността на Ivermectin in vivo, обощени в таблица 11.

 

Табл. 1 Проучвания върху ефективността на Ivermectin при COVID-19 1

Заглавие на проучването

N

Тествани дози

Начална

дата

Място на провеждане

Ivermectin Effect on SARS-CoV-2 Replication in PatientsWith COVID-19

45

Ivermectin 0.6 мг/кг QD плюс SC vs. SC

18.05.20

Буенос Айрес, Аржентина
Ivermectin and Nitazoxanide Combination Therapy for COVID-19

100

Ivermectin 0.2 мг/кг веднъж плюс NZX 500 mg BID за 6 дни vs. SC

20.05.20

Египет
Ivermectin vs. Placebo for the Treatment of PatientsWith Mild to Moderate COVID-19

100

Ivermectin 12–15 мг/дн за 3 дни vs. Placebo

12.05.20

Рамат-Ган, Израел
Hydroxychloroquine and Ivermectin for the Treatment of COVID-19 Infection

200

Ivermectin 12 мг (<80 кг) или 18 мг (>80 кг) веднъж vs. HCQ 400 мг BID за 1 ден после 200 мг BID за 4 дни vs. Placebo

04.05.20

Агуаселиентес, Мексико
Efficacy of Ivermectin in Adult PatientsWith Early Stages of COVID-19.

400

Ivermectin 0.3 мг/кг дневно за 5 дни vs. Placebo

20.06.20

Колумбия
Ivermectin In Treatment of COVID 19 Patients.

100

Ivermectin (dose unlisted) vs. SC vs. Ivermectin (dose unlisted) плюс SC

09.06.20

Кайро, Египет
Efficacy and Safety of Ivermectin and

Doxycycline in Combination or IVE Alone in PatientsWith COVID-19 Infection.

72

Ivermectin 0.2 мг/кг веднъж плюс 200 мг DOC ден 1 след което 100 мг DOC BID за 4 дни vs. Ivermectin 0.2 мг/кг

QD за 5 дни vs. Placebo

16.06.20

Дака, Бангладеш
Efficacy of Ivermectin as Add-on Therapy in COVID19 Patients.

100

Ivermectin 0.2 мг/кг вендъж седмично плюс HCQ 400 мг QD плюс ATM 500 мг QD vs. HCQ 400 мг QD плюс ATM 500 мг QD

18.04.20

Багдад, Ирак
COVidIVERmectin: Ivermectin for Treatment of Covid-19 (COVER).

102

Ivermectin 0.6 мг/кг QD за 5 дни vs. Ivermectin 1.2 мг/кг QD за 5 дни vs. Placebo

20.06.20

Верона, Болония, Милано, Роверто, Турино, Италия

Барселона, Мадрид, Испания

E_cacy, Safety and Tolerability of Ivermectin in Subjects Infected With SARS-CoV-2With or Without Symptoms (SILVERBULLET).

66

Ivermectin 12 мг/дн за 3 дни плюс paracetamol 500 мг QID за 14 дни vs. Placebo плюс paracetamol 500 мг QID

за 14 дни

20.06.20

Мексико
Sars-CoV-2/COVID-19 Ivermectin Navarra-ISGlobal Trial (SAINT).

24

Ivermectin 0.4 мг/кг веднъж vs. Placebo

14.05.20

Навара, Испания
A Comparative Study on Ivermectin and Hydroxychloroquine on the COVID19 Patients in Bangladesh.

116

Ivermectin 0.2 мг/кг веднъж плюс DOC 100 мг BID for 10 дни vs. HCQ 400 мг ден 1 после 200 мг BID за 9 дни

плюс ATM 500 мг/дн за 5 дни

02.05.20

Бангладеш
Ivermectin vs Combined Hydroxychloroquine and

Antiretroviral Drugs (ART) Among Asymptomatic COVID-19 Infection (IDRA-COVID19).

80

Ivermectin 0,6 мг/кг дневно за 3 дни vs. HCQ 400 мг BID Ден 1 после 200 мг BID за 4 дни плюс Darunavir/ritonavir

(400 мг/100 мг) BID за 5 дни

20.07.20

Бангкок, Тайланд
IVERMECTIN Aspirin Dexametasone and Enoxaparin as Treatment of Covid 19.

100

Ivermectin 5 mg/mL p.o. с повторение след седмица (dose unlisted)

01.05.20

Буенос Айрес, Аржентина
A Preventive Treatment for Migrant Workers at High-risk of Covid-19.

5000

Ivermectin 12 mg веднъж vs. HCQ 400 мг ден 1 после 200 мг/дн за 42 дни vs. Zinc 80 мг/дн плюс vitamin C 500 мг/дн за 42 дни vs.

Povidone-iodine throat spray TID за 42 дни vs. Vitamin C 500 мг/дни за 42 дни

13.05.20

Сингапур, Сингапур
New Antiviral Drugs for Treatment of COVID-19.

100

Ivermectin (dose unlisted) плюс NZX (dose unlisted) плюс ribavirin 200 мг или 400 мг vs. Control (untreated)

20.05.20

Египет
Early TreatmentWith Ivermectin and LosarTAN for Cancer PatientsWith COVID-19 Infection (TITAN).

176

Ivermectin 12 мг веднъж плюс losartan 50 мг/ден за 15 дни vs. Placebo

20.07.20

Сао Паоло, Бразилия
Ivermectin in Treatment of COVID-19.

100

Ivermectin дневно (dose unlisted) за 3 3 дни SC vs. SC

31.05.20

Египет
Efficacy of Ivermectin in COVID-19.

100

Ivermectin 12 мг веднъж плюс SC vs. SC

15.04.20

Пунджап, Пакистан
Ivermectin and Doxycycine in COVID-19 Treatment.

40

Ivermectin (dose unlisted) плюс DOC (dose unlisted) vs. CQ (dose unlisted)

01.06.20

Танта, Египет
The Efficacy of Ivermectin and Nitazoxanide in COVID-19 Treatment.

300

Ivermectin (dose unlisted) vs. Ivermectin (dose unlisted) плюс NZX (dose unlisted) vs. Ivermectin (dose unlisted) плюс CQ (dose unlisted)

16.06.20

Танта, Египет
Prophylactic Ivermectin in COVID-19 Contacts.

304

Ivermectin 15 мг (40–60 кг), 18 мг (60–80 кг) или

24 мг (> 80 кг) за ден, 2 дози 72 ч една от друга vs. Control (untreated)

31.05.20

Египет
Max Ivermectin- COVID 19 Study Versus Standard of Care Treatment for COVID 19 Cases. A Pilot Study.

50

Ivermectin 0.2 мг/кг дневно за 2 дни плюс SC vs. SC

25.04.20

Делхи, Индия
A Study to Compare the E_cacy and Safety of Di_erent Doses of Ivermectin for COVID-19 (IFORS)

64

Ivermectin 0.1 мг/кг веднъж vs. Ivermectin 0.1 мг/кг ден 1 и повторна след 72 ч vs.

Ivermectin 0.2 мг/кг веднъж vs. Ivermectin 0.2 мг/кг ден 1 и повторно след 72 ч vs. SC

01.07.20

Сао Паоло, Бразилия
Novel Agents for Treatment of High-risk COVID-19 Positive Patients

240

Ivermectin 12 мг (<75 кг) или 15 мг (>75 кг) дневно

за 2 дневно vs. HCQ 600 мг/дн за 14 дни плюс ATM 500 мг ден 1 после 250 мг/дн за 4 дни vs.

Camostat Mesilate 200 mg TID за 14 дни vs. Artemesia annua 50 мг TID за 14 дни

01.05.20

Лексингтън, Кентъки, САЩ
Ivermectin-Azithromycin-Cholecalciferol (IvAzCol)

Combination Therapy for COVID-19 (IvAzCol)

30

Ivermectin 6 мг/дн on дни 0, 1, 7 и 8 плюс

ATM 500 мг/дн 4 дни плюс Cholecalciferol 400

IU BID за 30 дни vs. Control (untreated)

15.03.20

Мексико сити,

Мексико

USEFULNESS of Topic Ivermectin and Carrageenan to Prevent Contagion of Covid 19 (IVERCAR)

1195

Ivermectin (topical for oral mucosae) плюс iota carrageenan (topical for oral mucosae) 5 пъти за ден плюс PPE vs. PPE дневно

01.06.20

Буенос Айрес, Аржентина
Novel Regimens in COVID-19 Treatment

80

Ivermectin плюс CQ (dose unlisted) vs. Ivermectin

плюс NZX (dose unlisted) vs. Ivermectin плюс

NZX плюс ATM (dose unlisted) vs. NZX и ATM

(dose unlisted)

08.05.20

Египет
Anti-Androgen Treatment for COVID-19

254

Ivermectin 0.2 мг/кг QD плюс ATM 500 мг QD vs.

Ivermectin 0.2 мг/кг QD плюс ATM 500 mg QD плюс Dutasteride 0.5 мг QD

26.06.20

Бразилия
A Real-life Experience on Treatment of Patients With COVID 19

120

Ivermectin (dose unlisted) vs. CQ (dose unlisted) vs.

Favipiravir (dose unlisted) vs. NZX (dose unlisted) vs.

Niclosamide (dose unlisted) vs. други медикаменти

(oseltamivir or combination of above, dose unlisted)

16.06.20

Танта, Египет
Worldwide Trends on COVID-19 Research After the Declaration of COVID-19 Pandemic (observational)

200

Завършени интервенционални vs. завършени обсервационни проучвания на Ivermectin, Конвалесцентна плазма, HCQ,

DAS181, или Interferon

25.07.20

Саудитска Арабия
Trial of Combination Therapy to Treat COVID-19 Infection

300

Ivermectin (dose unlisted) ден 1 и 4 плюс DOC (dose

unlisted) за 10 дни плюс Zinc за 10 дни плюс Vitamin

D3 за 10 дни плюс Vitamin C за 10 дни vs. Placebo

22.07.20

Калифорния, САЩ
Randomised clinical trial of ivermectin for treatment and prophylaxis of COVID-19

266

Ivermectin (dose unlisted) vs. Placebo

08.05.20

Испания
Multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled

study investigating efficacy, safety and tolerability of

ivermectin HUVE-19 in patients with proven SARS-CoV-2

infection (COVID-19) and manifested clinical symptoms.

120

Ivermectin 0.4 мг/кг плюс SC vs. Placebo плюс SC

05.05.20

България
Efficacy of hydroxychloroquine, ciclesonide and ivermectin

in treatment of moderate covid-19 illness: an open-label

randomised controlled study (EHYCIVER-COVID)

120

Ivermectin 12 мг/кг за 7 дни vs. Ciclesonide

0.2 мг/кг BID за 7 дни vs. HCQ 400 мг BID ден 1

после 200 мг BID за 6 дни vs. SC

15.05.20

Ню Делхи, Индия
A Phase IIB open label randomized controlled trial to

evaluate the e_cacy and safety of Ivermectin in reducing

viral loads in patients with hematological disorders who

are admitted with COVID 19 infection

50

Ivermectin 3 мг (15–24 кг) или 6 мг (25–35 кг) или 9 мг

(36–50 кг) или 12 мг (51–65 кг) или 15 мг (66–79 кг) или

0.2 мг/кг (80 кг) веднъж vs. SC

27.05.20

Индия
Interventional study to assess the e_cacy of Ivermectin

with standard of care treatment versus standard of care in

patients of COVID-19 at R D Gardi Medical College,

Ujjain, India

50

Ivermectin 12 мг/дн за 2 дни плюс SC

vs. SC

24.05.20

Индия
Study to assess the e_cacy of Ivermectin as prophylaxis of

COVID 19 among health care workers and COVID 19

contacts in Ujjain, India;

2000

Ivermectin 12 мг/дн (възрастни) или 6 мг/дн (деца) за 2 дни vs. Control

27.05.20

Индия
Randomised Controlled Trial of Ivermectin in hospitalised

patients with COVID19 (RIVET-COV).

60

Ivermectin еднократна доза 0.2 мг/кг vs. Ivermectin 0.4 мг/кг vs. Ivermectin 0.8 мг/кг vs. Ivermectin 1.6 мг/кг vs. Ivermectin 2 мг/кг vs. SC

25.06.20

Ню Делхи, Индия
A Prospective, randomized, single centred, open labelled,

two arm, placebo-controlled trial to evaluate e_cacy and

safety of Ivermectin drug in patients infected with

SARS-CoV-2 virus;

100

Ivermectin 12 мг/дн за 3 дни vs. SC

18.06.20

Индия
A Clinical Trial to Study the E_cacy of “Ivermectin” in the prevention of Covid-19. A Single Arm Study.

50

Ivermectin 0.2 мг/кг веднъж дневно

10.07.20

Андра Прадеш, Индия
Ivermectin Nasal Spray for COVID19 Patients.

60

Ivermectin назален спрей (1 mL) във всяка ноздра BID vs. Ivermectin p.o. (6 мг)

TID vs. SC

10.08.20

Танта, Египет
Outpatient use of ivermectin in COVID-19.

200

Ivermectin 0.15–0.2 мг/кг (max 12 мг) веднъж vs. Placebo

26.08.20

Филаделфия, САЩ
Ivermectin to prevent hospitilizations in COIVD-19.

500

Ivermectin 12 мг (48–80 кг or 18 мг

(80–110 кг) or 24 мг (>100 кг) при включване и след 24 ч vs. Placebo

21.08.20

Аржентина
Clinical trial of ivermectin plus doxycycline for the treatment

of confirmed Covid-19 infection.

400

Ivermectin 6 мг и doxycycline 100 мг BID за

5 дни vs. Placebo

19.08.20

Бангладеш
Pilot study to evaluate the potential of ivermectin to reduce

COVID-19 transmission.

24

Ivermectin (dose unlisted) vs. Placebo

08.05.20

Испания
Dose-Finding study of Ivermectin treatment on patients

infected with Covid-19: A clinical trial.

125

Ivermectin 0.2 мг/кг еднократна доза плюс SC vs.

Ivermectin 0.2 мг/кг ден 1, 2, 5 плюс SC vs. Placebo плюс SC vs. Ivermectin 0.4 мг/кг ден 1 и 0.2 мг/кг ден 2, 5 vs. SC

04.05.20

Иран
In vivo use of ivermectin (IVR) for treatment for corona virus

infected patients: a randomized controlled trial.

60

Ivermectin единична доза 0.2 мг/кг vs. Placebo

10.06.20

Ливан
A randomized clinical trial study, comparison of the

therapeutic e_ects of Ivermectin, Kaletra and Chloroquine

with Kaletra and Chloroquine in the treatment of patients with

coronavirus 2019 (COVID-19).

60

Ivermectin 0.15–0.2 мг/кг еднократна дневна доза на ден 1 плюс HCQ 200 мг ден 1 плюс Lopinavir/Ritonavir

400/100 мг ден 2–6 vs. HCQ 200 мг ден 1 плюс Lopinavir/Ritonavir 400/100 мг дни 2-6

30.05.20

Иран
A double-blind clinical trial to repurpose and assess the

e_cacy and safety of ivermectin in COVID-19.

45

Ivermectin 6 мг всеки 3.5 дни за 2 седмично vs.

Ivermectin 12 мг всеки 3.5 дни за 2 седмично vs. Placebo

23.04.20

Лагос, Нигерия
Effectiveness of Ivermectin in the Treatment of Coronavirus

Infection in Patients admitted to Educational Hospitals of

Mazandaran in 2020.

60

Ivermectin 0.2 мг/кг веднъж плюс SC vs. SC

02.05.20

Сари, Иран
Subcutaneous Ivermectin in Combination With and Without

Oral Zinc and Nigella Sativa: a Placebo Randomized Control

Trial on Mild to Moderate COVID-19 Patients.

40

Ivermectin 0.2 мг/кг подкожна инжекция всеки 2 дни плюс SC vs. Ivermectin 0.2 мг/кг подкожна инжекция всеки 2 дни плюс 80 мг/кг Nigella Sativa oral QD плюс SC vs.

Ivermectin 0.2 мг/кг подкожна инфекция всеки 2 дени плюс 20 мг Zinc Sulfate oral TID плюс SC vs. Placebo плюс SC

14.07.20

Пакистан
Pragmatic study “CORIVER”: Ivermectin as antiviral

treatment for patients infected by SARS-COV2 (COVID-19).

45

Ivermectin 0.2–0.4 мг/кг (regime

unlisted) vs. HCQ 400 мг vs. ATM

500 мг vs. Placebo

22.07.20

Гранада, Испания
Effectiveness and Safety of Ivermectin for the Prevention of

Covid-19 Infection in Colombian Health Personnel at All

Levels of Care, During the 2020 Pandemic: A Randomized

Clinical Controled Trial.

550

Ivermectin 0.2 мг/кг седмично за 7 седмици vs. Placebo

07.09.20

Колумбия
Съкращения: N – брой пациенти, SC – стандартни грижи, QD – веднъж дневно, BID – два пъти дневно, QID – четири пъти дневно, TID – три пъти дневно, PPE – лични предпазни средства, vs. – срещу, HCQ – хидроксихлорокин, DOC – доксициклин, CQ – хлорокин, ATM – азитромицин, NZX – нанозоксид

 

В едно от публикуваните проучвания в списание CHEST е направен ретроспективен анализ на досиетата на пролежали в четири лечебни заведения в региона пациенти с COVID-19 (n=280) като ги разделя в две групи – такива лекувани с Ivermectin (n=173) и такива, при които не е прилаган Ivermectin (n=107). Пациентите на Ivermectin получавали поне 1 перорална доза от 200 мкг/кг към стандартната провеждана терапия при COVID. Част от пациентите получавали и втора доза на ден 7 от началото на терапията. Ретроспективният анализ на данните показва значително по-ниска смъртност при пациентите, лекувани с Ivermectin (15.0%), спрямо тези, които не са получавали медикамента (25.2%)5.

 Аргументи „срещу“ използването на Ivermectin при COVID-19

Основният аргумент „Срещу“ използването на Ivermectin за лечение на COVID-19 в клиничната практика е невъзможността да се достигнат плазмени концентрации, които да съответстват на установените In vitro концентрации, ефективни срещу SARS-CoV-2, с тестваните до момента при хора дозови режими на медикамента 6. Одобрени за приложение в практиката са:

– 150 µg/kg веднъж годишно за лечение на онхоцеркоза
– 200 µg/kg еднократна доза за лечение на стронгилоидоза
– 150-200 µg/kg два пъти в годината или 300-400 µg/kg веднъж годишно в ендемични зони на лимфатична филариоза

В проучването на Leon Caly концентрацията на Ivermectin, която инхибира с 50% репликацията на SARS-CoV-2 in vitro е 2 µM. Във фармакокинетични и фармакодинамични проучвания обаче микромоларната концентрация, която достига Ivermectin в кръвта дори при високи дози от 600 µg/kg е едва 0.12-0.14 µM 7,8.

Във фаза I проучване на Guzzo et al. Ivermectin е тестван при хора в дози до 2000 µg/kg (от 333 до 2000 µg/kg – 30 до 120 mg/дневна доза) без да показва значими странични ефекти, макар че в проучването им не са били включвани бременни и кърмещи жени, хора с болести на централната и периферна нервна система, с артериална хипертония, астма или други белодробни болести, с болести на гастро-интестиналния тракт, със сърдечно-съдови, чернодробни или бъбречни болести, с алергии и злоупотреба с алкохол 6. Математически тази доза би достигнала микромоларни концентрации в кръвта 0.24 µM.

В систематичен анализ на наличните in vitro данни за плазмените и тъканни концентрации на медикаменти, предполагаемо ефективни срещу SARS-CoV-2, Arshad et al. оценяват терапевтичния потенциал на различни медикаменти като изчисляват математически и предполагаемите концентрации, които различните молекули достигат в белия дроб. Според тях само 14 от 56 от тестваните медикаменти достигат отношение на 90% ефективна концетация (EC90) към максимална плазмена концентрация (Cmax) при одобрения за приложение при хора дозов режим над 1 и Ivermectin не е сред тези 14 медикамента. От друга страна обаче математическите им изчисления показват, че той има потенциала да достигне концентрации в белия дроб 10 пъти над 50% ефективната концентрация (EC50) 9.

Друг значим проблем освен недостижимите необходими IC50 за Ivermectin в плазмата с одобрените и тестваните до момента дозови режими е фактът, че той инхибира действието на канали в клетката, които отговарят за осъществяването на нормални клетъчни процеси. Освен описаният вече Импортин α/β транспорт през стената на клетъчното ядро медикаментът потиска, макар и със значително по-големи IC50 (6-17 µM), и 3 важни при бозайниците P-тип АТФ-ази: сарко-ендоплазмена ретикулумна Ca2+-АТФ-аза (SERCA), Na+/K+-АТФ-аза и H+/K+-АТФ-аза. Тези разнопосочни ефекти на Ivermectin върху различни клетъчни канали създава предпоставки за разнообразни и непредвидими странични ефекти при прилагане на по-високи дози с цел достигане на противовирусен ефект 10.

Ивермектин за лечение на COVID-19 в световните препоръки

Приложението на Ivermectin в лечението на COVID-19 в България доби голяма популярност с протокола на EVMS (Eastern Virginia Medical School), съставен от Paul Marik. В него медикаментът се препоръчва във всички фази на болестта, както за профилактика, така и за лечение, без значение от тежестта на протичането11.

Във всички останали изработени до момента насоки и препоръки обаче Ivermectin или изобщо не се споменава, или не могат да се дадат категорични препоръки за неговото използване за профилактика и лечение на COVID-19 поради липса на достатъчно данни 12-18.

През изминалата 2020 година такива препоръки за лечение на COVID-19 публикуваха World Health Organization (WHO), National Institute of Health (NIH), European Respiratory Society (ERS), American Thoracic Society (ATS), Chinese National Health Commission (CNHC) и други. Ето някои от тях:

Updated guidance on the management of COVID-19: from an American Thoracic Society/European Respiratory Society coordinated International Task Force (29 July 2020).

• Ivermectin не се споменава в терапевтичния алгоритъм

WHO Clinical management of COVID-19. Interim guidance. (27 May 2020)

• Ivermectin не се споменава в терапевтичния алгоритъм

NHS Clinical practice guide for improving the management of adult COVID-19 patients in secondary care.

• Ivermectin не се споменава в терапевтичния алгоритъм

NICE COVID-19 rapid guideline: managing suspected or confirmed pneumonia in adults in the community.

• Ivermectin не се споменава в терапевтичния алгоритъм

NIH Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Treatment Guidelines.

• Няма достатъчно данни за препоръка „за“ или „против“ приложението на Ivermectin за лечение на COVID-19. Необходими са повече данни от добре проведени проучвания с достатъчно пациенти и достатъчно добър дизайн.

Recommendations for COVID-19 clinical management. National Institute for the Infectious Diseases “L. Spallanzani”, IRCCS, Rome, Italy

• Ivermectin не се споменава в терапевтичния алгоритъм

Chinese Clinical Guidance for COVID-19 Pneumonia Diagnosis and Treatment (7th edition).

• Ivermectin не се споменава в терапевтичния алгоритъм

Ivermectin за приложение в практиката

Скоро Изпълнителна агенция по лекарствата регистрира Ivermectin за хуманна употреба в България под търговското наименование Huvemec. Таблетката е 3 мг, а максималната доза за хора над 80 кг – 18 мг. Медикаментът е регистриран за лечение на стронгилоидозa. Сред честите странични ефекти са:

• Повишени чернодробни ензими
• Левкопения
• Лимфаденопатия
• Болка в корема
• Диария
• Гадене
• Повръщане
• Безапетитие
Сънливост
• Объркване
• Психични отклонения
• Обрив

В САЩ Центърът по ветеринарна медицина на Агенцията по храните и лекарствата излезе с предопредително съобщение още през Април 2020 година: „Не използвайте Ivermectin, предназначен за лечение на животни, за да лекувате COVID-19 при хора.“ 19.

На 04.02.2021 година компанията MERCK, която произвежда Ivermectin в САЩ (т.нар. „Stromectol®”) също публикува съобщение на своя уебсайт 20, което гласи:

– Няма научни основания за търсене на потенциален терапевтичен ефект на Ivermectin срещу COVID-19 в пред-клиничните проучвания
– Няма научни данни за клинична активност или ефективност при пациенти с COVID-19
– Данни за безопасността на Ivermectin в повечето проучвания липсват

Послания за клиничната практика

1. Приложението на Ivermectin за лечение на COVID-19 в препоръчителните според кратката характеристика на продукта дози, дори в максималните дози тествани в проучвания, вероятно няма да бъде токсичен за организма, но липсват достатъчно научни данни, за възможна ефективност срещу SARS-CoV-2.
2. Липсват убедителни доказателства в полза на предположението, че в субоптимални дози Ivermectin редуцира вирусната репликация в началото на инфекцията, подпомага организма по-бързо да се организира и дава по-ефективен имунен отговор.
3. Съществува риск инхибирането на белтъчните канали, които SARS-CoV-2 вероятно използва, за да потисне имунния отговор срещу себе си, да създаде предпоставки за обратна реакция на организма – по-силен имунен отговор, който в много случаи е проблем при COVID-19.
4. Разработването на Ivermectin с продължително действие или за инхалаторно приложение и комбинирането му с други медикаменти с ефективност срещу SARS-CoV-2 може да даде възможност за локално депозиране на по-високи дози при по-ниски, нетоксични дози на приложение, които да бъдат по-ефективни от одобрените до момента 21.
5. Десетките проучвания, които скоро ще бъдат публикувани ще дадат повече яснота за това дали „лекарството чудо“ може да сътвори чудо и в борбата със SARS-CoV-2.
6. До момента все още липсват достатъчно убедителни научни данни, за да можем свободно да предписваме Ivermectin за лечение на COVID-19 с убедеността, че помагаме на своите пациенти.

Използвана литература:

1. Jans D, Wagsta KM Ivermectin as a broad-spectrum host-directed antiviral: the real deal? Cells 2020, 9, 2100
2. Omura S, Crump A Ivermectin: panacea for resource-poor communities? Trends in Parasitology, September 2014, 30(9)
3. Yang S, Atkinson S, Wang C, et al. The broad spectrum antiviral ivermectin targets the host nuclear transport importin α/β1 heterodimer. Antiviral Research 177 (2020) 104760
4. Caly L, Drucea J, Cattona M, et al. The FDA-approved drug ivermectin inhibits the replication of SARS-CoV-2 in vitro. Antiviral Research 178 (2020) 104787
5. Rajter JC, Sherman MS, Fatteh N, et al. ICON (Ivermectin in COvid Ninteen) study: Use of ivermectin is associated with lower mortality in hospitalized patients with COVID-19. Chest 2020.
6. Guzzo C, Furtek C, Porras A, et al. Safety, tolerability, and pharmacokinetics
of escalating high doses of Ivermectin in healthy adult subjects. Journal of Clinical Pharmacology, 2002;42:1122-1133
7. Smit M, Ochomo E, Waterhouse D, et al. Pharmacokinetics-pharmacodynamics of high-dose Ivermectin with dihydroartemisinin-piperaquine on mosquitocidal activity and QT-Prolongation (IVERMAL). Clin Pharmacol Ther. 2019 Feb;105(2):388-401.
8. Momekov G, Momekova D Ivermectin as a potential COVID-19 treatment from the pharmacokinetic point of view: antiviral levels are not likely attainable with known dosing regimens, Biotechnology & Biotechnological Equipment, 2020; 34:1, 469-474
9. Arshad U, Pertinez H, Box H, et al. Prioritisation of anti-SARS-CoV-2 drug repurposing opportunities based on plasma and target site concentrations derived from their established human pharmacokinetics. Clin Pharmacol Ther. 2020 Oct;108(4):775-790.
10. Pimenta P, Silva C, Noel F. Ivermectin is a nonselective inhibitor of mammalian P-type ATPases. Naunyn-Schmied Arch Pharmacol (2010) 381:147–152.
11. Marik P. EVMS critical care COVID-19 management protocol. December 27th, 2020;
12. Bai C, Chotirmall SH, Rello J, et al. Updated guidance on the management of COVID-
19: from an American Thoracic Society/European Respiratory Society coordinated International Task Force, 2020; Eur Respir Rev 2020; 29: 200287
13. https://www.who.int/publications/i/item/clinical-management-of-covid-19
14. https://www.gettingitrightfirsttime.co.uk/wp-content/uploads/2020/12/Covid19-Clinical-Practice-Guidance-S-FINAL.pdf
15. COVID-19 rapid guideline: managing suspected or confirmed pneumonia in adults in the community. London: National Institute for Health and Care Excellence (UK); 2020 Apr 23
16. COVID-19 Treatment Guidelines Panel. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Treatment Guidelines. National Institutes of Health. Available at https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/
17. Nicastri E, Petrosillo N, Ascoli Bartoli T, et al. National Institute for the Infectious Diseases „L. Spallanzani“, IRCCS. Recommendations for COVID-19 clinical management. Infect Dis Rep. 2020;12(1):8543.
18. China National Health Commission. Chinese Clinical Guidance for COVID-19. Pneumonia Diagnosis and Treatment (7th edition). 2020. http://kjfy.meetingchina.org/msite/news/show/cn/3337.html#
19. https://www.fda.gov/animal-veterinary/product-safety-information/fda-letter-stakeholders-do-not-use-ivermectin-intended-animals-treatment-covid-19-humans
20. https://www.merck.com/news/merck-statement-on-ivermectin-use-during-the-covid-19-pandemic/
21. Bray M, Rayner C, Noel F, Jans D, Wagstaff K. Ivermectin and COVID-19: A report in Antiviral Research, widespread interest, an FDA warning, two letters to the editor and the authors’ responses. Antiviral Research 178 (2020) 104805

Тags: ивермектин, ивермектин коронавирус, ivermectin covid-19, д-р петър чипев ивермектин

Posted on Leave a comment

COVID-19: Препоръки за болните със сънна апнея и…

Д-р Петър Чипев

Специалист по медицина на съня
Медицински център „ИнСпиро“

COVID-19: Препоръки за болните със сънна апнея и други нарушения на дишането по време на сън

 

 • Хората, болни от обструктивна или централна сънна апнея (ОСА или ЦСА) и други нарушения на дишането по време на сън (НДВС) трябва да спазват общите препоръки за лична хигиена и социална изолация.
 • Към момента няма научни доказателства, че сънната апнея повишава риска от заразяване с коронавирус SARS-CoV-2 и смърт при пациенти с COVID-19.

Препоръки за вкъщи

 • Хората, болни от ОСА/ЦСА или други НДВС трябва да продължат да използват своето PAP-устройство, както обичайно.
 • Няма научни доказателства за това, че използването на CPAP или друг вид PAP-терапия повишава риска от заразяване с коронавирус SARS-CoV-2 или че заболяването, до което той води протича по-тежко при използване на апарат.
 • Ако пациент на CPAP-терапия се почувства зле и развие симптоми, характерни за COVID-19 (новопоявила се кашлица и темпeратура >37.8○C), той трябва да спазва националните препоръки за поведение.
 • Все още не знаем дали CPAP и другите форми на PAP-терапия водят до по-широко разпространение на коронавирусите в дома на болния. Този вид разпространение е нещо, което трябва да се има предвид, ако се налага изолация поради COVID-19. Може да се обсъди изолиране на спящия в самостоятелна стая или спиране на PAP-терапията за кратко време.
 • Всяка респираторна инфекция, особено тези, които протичат със запушен нос, могат да компрометират използването на CPAP-терапията при пациенти с ОСА/ЦСА. Опитайте се да спите с апарата си, но, ако дишането ви е затруднено или апаратът повишава кашлицата ви и ви пречи да спите, спрете да го използвате, докато симптомите ви не отминат. Спането в по-изправено положение на горната част на тялото, избягването на приема на алкохол и използването на мандибуларни устройства могат да са добра алтернатива на CPAP в тези случаи. Влошаване на симптомите може да се очаква при краткотрайно спиране на използването на апарата.
 • Обичайна хигиенна поддръжка е необходима за предпазване от инфекции: смяна на филтъра на апарата, почистване на повърхностите около него, почистване на маската и шлауха с топла вода и сапун и редовно миене на ръцете.
 • Използването на обща маска и апарат от двама човека не е препоръчително.
 • Свържете се с лекаря, който проследява вашата терапия при необходимост по телефона или чрез e-mail. Избягвайте посещенията в кабинета на лекаря по време на епидемията, освен ако нямате изрична уговорка за това.
 • Грижете се за изправността на своя апарат и маска, тъй като е възможно да се стигне до дефицит на консумативи за поддръжка по магазините в бъдеще.
 • При наличие на прекомерна дневна сънливост зад волана избягвайте да шофирате.

За пациенти, преспиващи в болница

 • Рутинните посещения в лекарски кабинет по повод на ОСА/ЦСА и други НДВС трябва да се избягват по време на епидемията, освен ако не са спешни.
 • Дистанционното мониториране и консултациите по телефона са препоръчителния начин за комуникация с вашия проследяващ лекар.
 • При нужда изпращането на маски и апарати от фирми-вносители по куриер са препоръчителни.

Препоръки към пациенти с ОСА/ЦСА и други НДВС, които са приети в болница по повод на вероятна или потвърдена COVID-19

 • Вземете своя CPAP или друг вид PAP-апарат в болницата с вас.

НЕ ГО ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРЕДИ ДА ПОПИТАТЕ ПЕРСОНАЛА! Персоналът може да ви помоли да не го използвате в обща стая с други болни, ако има вероятност да сте болен то COVID-19, докато резултатите от вашите тестове за вируса не са готови. Ако използвате BiPAP за Синдром на хиповентилация при затлъстяване или Пикуик синдром (т.е. ОСА с наличие на затлъстяване и дихателна недостатъчност), терапията ви не трябва да се прекъсва, но може да се наложи да бъдете изолиран/а в отделна стая.

 • За да намалите риска от заразяване в болницата, използвайки своя CPAP, вашата маска с клапа за издишане може да бъде сменена с друга с филтър за вируси и бактерии, заедно с отделна тръба, която да отвежда издишания въздух.
 • НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ОВЛАЖНИТЕЛЯ СИ в болницата, тъй като води до разпространение на микробите чрез генерирането на малки капчици вода.

Адаптирано от Craig S, West S Guidance regarding coronavirus (COVID-19) and Obstructive Sleep Apnoea (OSA): for people who routinely use continuous positive airway pressure (CPAP), their families and health care workers.