Титрация на CPAP / BiPAP апарати

Титрация с CPAP / BiPAP

Титрация в медицината на съня се нарича определянето на подходящ режим на работа и настройки на апарат за лечение на сънна апнея. Апаратите, доставящи позитивно налягане в дихателните пътища, т.нар. PAP-апарати или „Positive Airway Pressure” апарати подават различни нива на налягане, което определя техния режим на работа и зависи от техните настройки. Тези параметри се определят от вида на сънната апнея, от нейната тежест и от характерните особености на болния. В този смисъл те са строго индивидуални за всеки. За да се определи дали болният ще се адаптира към PAP-терапията, дали неговата сънна апнея се нуждае от CPAP или BiPAP апарат, дали има нужда от стандартен или автоматичен режим на вентилация, дали от по-високо или от по-ниско налягане, дали от маска за носа или маска за носа и устата, той трябва да премине през т.нар. PAP-титрация.

 

ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

 

PAP-титрация под полисомнографски контрол в лабораторни условия

Класическият и най-точен начин за определяне на PAP-терапия на сънна апнея е посредством полисомнография в лабораторни условия. При този начин за титрация пациентът е закачен с датчиците на полисомнографа и с маска и апарат за лечение на сънна апнея едновременно. Докато той спи, лекарят в контролната зала променя параметрите на апарата, за да стабилизира дишането. С този метод за PAP-титрация най-точно се определя режимът на вентилация и настройките за лечение като същевременно се отчита по най-обективния възможен начин ефектът от тях.

PAP-титрация в амбулаторен порядък

Повечето нови модели PAP-апарати разполагат с карта-памет, в която съхраняват много ценна информация като време, през което пациентът използва апарата, налягания, които поддържа апарата през нощта, ниво на изтичане на въздух от маската, количество на апнеите и апнея/хипопнея индекс и тн. Тази информация може да се използва от лекуващия Ви лекар като аргумент за въвеждане на промени в настройките на апарата. Някои марки вентилатори с позитивно налягане като тази на ResMed например дават възможност за получаване на детайлна информация минута по минута и провеждане на симултантно проследяване на кислородната сатурация и пулса на пациента. С тези PAP-апарати PAP-титрацията може да се провежда и в амбулаторен порядък като пациентът спи с апарата си вкъщи. След 2-3 дни той връща апарата на лекаря и лекарят проверява по картата-памет дали дишането при съответните настройки е било достатъчно ефективно. По този начин се определя и необходимият апарат за домашна терапия.

Online PAP-титрация

Серията PAP-апарати AirSense на австралийската компания ResMed единствена дава възможност за дистанционно проследяване на апаратите й през Интернет. Благодарение на облачаната интернет система AirView лекарят, оторизиран да проследява определен апарат може да проследява Online показателите на пациента, които всеки ден апаратът прехвърля автоматично. Освен това той може да изпраща настройки на този апарат и по този начин да го донастройва, за да се напасне към дишането на човека, който го използва. Облачната оnline система AirView e активна и в България. Лекарите на медицински център INSPIRO я предоставят безплатно.

Определяне на настройките на CPAP чрез формули

В практиката се използват някои формули, по които приблизително може да бъде изчислено терапевтичното налягане на апарата на пациента, когато този апарат е неавтоматичен, т.е. стандартен, CPAP. Една такава формула е тази на Miljeteig-Hoffstein:

Терапевтично налягане = (0.16 х Индекса на телесната маса) + (0.13 х обиколката на врата в см) + (0.04 х апнея/хипопнея индекса) – 5.12

Определяне на настройките на BiPAP-апарат за неинвазивна вентилация

Настройките на апаратите за неинвазивна вентилация, които се използват при болни от сънна апнея с редица придружаващи сърдечено-съдови и белодробни заболявания или при тези с хиповентилационни нарушения, свързани със съня, сe определят според нивата на кръвните газове – кислорода (pO2) и въглеродния диоксид (pCO2) в артериалната кръв. За домашно лечение от тях най-често се изписват BiPAP-апарати с поддържащо налягане и дихателна честота. Те се титрират по-бавно и по-продължително като най-добре е това да става в болнична среда под лекарско наблюдение и с периодично вземане на кръв за кръвно-газов анализ. Симултантното проследяване на кислородната сатурация чрез пулсоксиметър също се прилага често в тези случаи.

ВНИМАНИЕ! Самоназначаването на PAP-терапия или предписването й от лица без медицинско образование е вредно и опасно. Доверявайте лечението на своята сънна апнея само на лекари с опит в тази област.