Posted on Leave a comment

Проф. Янина Славова

Проф. Янина Славова

Проф. д-р Янина Георгиева Славова-Маринова е специалист по Обща и клинична патология и Белодробни болести. Родена е на 27.03.1951 г. в гр. София.

Преподавател е по Белодробни болести и Обща и клинична патология в Медицинския факултет към Медицински университет, София, България.

Омъжена, с дъщеря.

Длъжност

Консултант по Клинична патология към Медицински център „INSPIRO”.

Образование

1975 г. завършва Висшия Медицински Университет в град София, специалност медицина – диплома № 000378 от 01.02.1976 г.

01.03.1976 г. – ординатор (субординатура по вътрешни болести) една година в Окръжна болница – град Бургас.

01.03.1977 г. – ординатор във вътрешно отделение при Градска болница – град Царево в продължение на 1 година и 10 месеца.

25.12.1978 г. – асистент към Държавна университетска болница по белодробни болести “Света София” – Втора клиника. 1986 г. – старши асистент, а през 1994 г. – главен асистент.

15.12.1985 г.- придобива специалност Пневмология и фтизиатрия, диплома №29435 от 03.01.1986 г.

01.03.1990 г. – ст.асистент в Патоморфологична лаборатория към ДУБББ “Св.София” .

30.09.1999 г. зачислена към МФ със заповед № 283/ 13.10.1999 г. на Декана на МФ, като докторант. Ръководител на дисертацията е проф. С. Начев, консултанти Проф. Вл. Олжевски (Варшава, Полша) и доц. Ал. Попов. През месец май 2006 г. защитава дисертация на тема „Клинико-морфологични прогностични критерии при не-дребноклетъчен белодробен карцином (клинично, клинико-патологично, хистологично, и имунохистохимично проучване)”. Получава диплома за образователна и научна степен „ДОКТОР”, номер 31091 от 12.2.2007 г.

През месец май 2007 г. – специалност Обща и клинична патология, диплома №011441 от 25.06.2007 г.

12.03.2010 г. избрана за научно звание „доцент” на специализиран съвет. – Свидетелство от ВАК номер 26549 от 23.08.2010 г., научна комисия №09а, протокол №12 от 22.06.2010 г.

2015 г. присъдено научно звание „Професор“ към Медицински Университет – София.

Курсове/Допълнителни квалификации

Курс по “Онкологична цитопатология” в Катедра по патологоанатомия и цитопатология към Онкологичен институт във Варшава, Полша – 02.11.1998 -30.11.1998 г. (1 месец) под ръководството на Професор Вл. Олжевски, зав. катедра по патологоанатомия и цитопатология,

Курс “Фармакология на нови противотуморни медикаменти”, организиран от Европейско Училище по Онкология в Университета Виктор Сегалон Бордо2, в Бордо, Франция, за периода 1-6 юли 2002 г.

Курс “Белодробен карцином” организиран от Европейската Респираторна Асоциация в Лозана, Швейцария, за периода 27-30 ноември, 2003 г.

Курс „Патология на торакални тумори и не-неопластични болести” организиран от Френското Дружество по Патология, за периода 7-8 ноември, 2008 г., Париж, Франция.

Курс „Болести на белия дроб, плеврата и медиастинума” („Lung, Pleural and Mediastinal diseases”) организиран от Института по патология, Медицински университет в Грац, Австрия, за периода 23 – 28 август 2010 г.

Професионална експертиза

Като началник на Отделение по клинична патология в най-голямата белодробна болница в България, Д-р Янина Славова е диагностицирала както оперативни, така и биопсични (тру-кът) и фибробронхоскопски материали. Професионалната и експертиза обхваща целия диапазон от болести на белия дроб, плеврата и на гръден кош, с фокус върху социално-значимите белодробен карцином, интерстициални белодробни болести (идиопатична белодробна фиброза, саркоидоза, туберкулоза и др), болести на плеврата и различните форми на респираторни инфекции. Освен това тя се е специализирала в диагностиката на цитологични материали – плеврални, перикардни течности, лаважи, храчки. Член на национален експертен борд за белодробен карцином – 2010 г . Автор е на две глави в последното ръководство „Белодробни болести“ (2016 год.).

Научна дейност и публикации

Научните интереси са насочени към белодробен карцином, невроендокринни белодробни тумори, молекулярна патология, интратуморна ангиогенеза, експресия на стресови протеини при белодробни тумори, саркоми, интерстициални белодробни болести, саркоидоза, редки болести.

Има над 70 научни публикации – в списания с импакт фактор – 13; в списания без импакт фактор – над 50; в учебници, ръководства и монографии – 7 бр.

Участия в конгреси: 97 бр., от които 45 бр. абстракта публикувани в списания с импакт фактор; 30 бр. доклади в научни форуми.
Импакт фактор IF: от реални публикации с библиография – IF 13.033; от публикувани резюмета в списания с импакт фактор след 2005 г. – IF 170.418; общо – IF 183.451.

Статиите и резюмета с авторско участие на проф. Янина Славова са цитирани над 100 пъти в чуждестранната научна литература.

Работа по проекти: 8 броя, като в 5 е ръководител на проекта, в 2 е член на иследователския екип и в 1 е ръководител на докторант.

Членства в съсловни организации / Обществена дейност

Български лекарски съюз –от 1990 г.

Българско дружество по белодробни болести – от 1985г.

Българско дружество по патология – от 1996г.

Балкански съюз по онкология (Balkan Union of Oncology) от 1996 г.

Европейската асоциация за карциномни проучвания (European Association for Cancer Research) – от 1997 г.

Българско онкологично дружество – от 2001 г.

Европейско респираторно дружество (European Respiratory Society)– от 2003 г.

Европейско дружество по патология (European Society of Pathology) – 2008 г.

Член на национален експертен борд за белодробен карцином – 2010 г.

Международна асоциация за проучване на рака на белия дроб (IASLC) – 2014 г.

Награди и Отличия

Грандове: 10 бр.

От 1994г. досега еспечелила 10 международни стипендии за извършване и представяне на научни изследвания: 2 – за осъществяване на проучвания, 6 – за представяне на резултатите от научните изследвания на международни форуми, 2 – за повишаване на квалификацията й в чужбина.

Финансиращи организации:

Два гранта от Американо-Италианска Карциномна Фондация

Два гранта от Европейско Училище по Онкология

Грант от Европейската Асоциация по Медицинска Онкология

Четири гранта от Европейската Респираторна Асоциация

Един грант от Европейската Асоциация за Карциномни Проучвания.

Ръководна Дейност

1.12.2007 г. със заповед №599/28.11.2007 г. става началник на Патоморфологично отделение/Отделение по клинична патология при УСБАЛББ „Св.София” – Медицински Факултет , Медицински Университет до 10.08.2018 г.