Posted on Leave a comment

Доц. Наталия Чилингирова

Д-р Наталия Чилингирова онколог

Доц. Наталия Чилингирова завършва с успех медицина в Медицински Универсистет в София, като част от следването провежда в Цюрих (Швейцария), където работи като стажант лекар в клиниката по Медицинска онкология в университетската болница. По време на следването работи като доброволец в клиниките по медицинска онкология към СБАЛ по
Онкология София и КОЦ Ст. Загора.

Веднага след завършването на МУ доц. Наталия Чилингирова започва работа в СБАЛ по Онкология в София, след което придобива специалност по медицинска онкология. Защитава научна дисертация в областа на лечението на карцинома на белия дроб, като разработва нови подходи за индивидуализиране на лечението му с акцент върху генетичния профил на заболяването. Научните й интереси са основно в областта на рака на белия дроб и саркомите, занимава се с лечението на всички солидни тумори.

Специализира онкология и в университетските клиники във Виена (Австрия), завършва успешно редица международни обучения и онкологични семинари, между които тези на
едни от най-реномираните световни научни центрове като MSKCC (Memorial Sloan Kettering Cancer Center) в Ню Йорк, участва активно с научни презентазии и постери в различни
международни конгреси по специалността (между които ESMO cancer congress, ELCC – European Lung Cancer Congress и др.).

Доц. Наталия Чилингирова е член на няколко български и международни научни дружества – ESMO, ASCO, Образователна Академия по Онкология и др. От 2011 е в управителния съвет на клуб „Млад онколог“, като подпомага организирането на международните и национални обучителни срещи за млади лекари.

Хабилитира се като доцент по онкология и преподава на български и чуждестранни студенти онкология. Автор на над 40 научни труда в български и международни сборници
и списания.

Владее немски, английски и руски език.

Длъжност

Консултант медицинска онкология към МЦ Инспиро

Образование

2005 г. завършва гимназия с преподаване на чужди езици (ГПЧЕ) Ромен Ролан, Стара
Загора с немска езикова диплома: DSD Stufe II der KMK

2011 г. завършва хуманна медицина Медицински университет София, като част от
държавните стажове провежда в университетската болница в Цюрих

Защитава научна степен “доктор” и придобива специалност по медицинска онкология,
след което се хабилитира като доцент по онкология към Медицински Университет Плевен.

Курсове/Допълнителни квалификации

Взела участие в редица международни специализации и квелификационни курсове, по-
важните от които са:

2015 Fellowship Molecular Biomarkers CECOG, University Hospital Vienna, Medical Oncology
Clinic, Sarcomas & Lung cancer Training, Head of Clinic: Prof. Dr. Chr. Zielinski

2013 Observership, Wilhelminen University Hospital in Vienna, Austria; Medical Oncology and
Haematology Clinic, Head of clinic: Prof. Dr. H. Ludwig

2013 Memorial Sloan Kettering Cancer
Center Seminar in Oncology: Breast & Gynecologic Cancers

2012 Weill Cornell/Memorial Sloan Kettering Cancer
Center Seminar in Oncology: Soft Tissue, Bone & Skin Malignancies

2012 – training at University Hospital in Vienna, Medical Oncology Clinic, Head of Oncology: Prof.
Dr. Chr. Zielinski

Научна дейност и публикации

Научните интереси са насочени в най-голяма степен към лечението на белодробния
карцином и саркомите, но и всички останали солидни тумори. Особено внимание обръща
на ролята на генетиката в онкологията и значението й за диагностиката и лечението на
солидните тумори. Автор на над 40 научни труда в български и международни сборници и
списания.

Поканен лектор на над 20 специализирани български и международни научни форуми.

Личен Impact factor към м. декември 2019 г. е 41.

Членства в съсловни организации / Обществена дейност

ESMO (European Society for Medical Oncology), от 2009

ASCO (American Society for Clinical Oncology) , от 2012

Клуб Млад Онколог България, член на управителния съвет, от 2011

Българско Онкологично Дружество

Образователна Академия по Онкология, от 2015