Posted on Leave a comment

Доц. Пламен Петровски

д-р Пламен Петровски кардиолог

Пламен Димитров Петровски е доцент по кардиология и доктор по кардиология. Роден е на 30 май 1955 г. в София.

Членува в Европейската кардиологична асоциация, Европейското дружество по сърдечна недостатъчност и Европейската асоциация по аритмология.

Лектор по кардиология в Медицински факултет на Университет „Св. Климент Охридски”, София, България.

Семеен. Има дъщеря, син и трима внуци.

Длъжност

Доцент към Катедра Кардиология, спешна и интензивна терапия на ВМА, консултант по кардиология в медицински център „INSPIRO”

Образование

1974 г. завършва 91-ва немска езикова гимназия “ в гр. София.

1982 г. завършва хуманна медицина във Висш медицински институт -София с отличен успех и Хипократов медал.

1988 г. придобива Специалност “Вътрешни болести”.

1992-3 г. – специализация в Германия – Франкфурт на Майн по интервенционална кардиология.

1993 г. придобива специалност “Военнополева терапия”.

1995 г. придобива специалност “Кардиология“.

1998-2009 г. работи като Завеждащ Кардиологичен център „Х.Абдулразак“ – Кувейт.

2011 г. защитава дисертация за Сърдечна Ресинхронизираща Терапия и получава титла „Доктор по кардиология.

2013 г. присъдено научно звание „Доцент ”. Има три специализирани монографии по кардиология.

Специализации/Допълнителни Квалификации

1992-1993 г. Гьоте институт- Франкфурт- Германия.

1995г. Сиатъл САЩ- Специални методи в ехокардиографията.

1998г. Виена, Австрия- Тъканно-Доплерови функции.

2006г. Милано Италия- 3 месечен курс по електрофизиология и кардиостимулация.

2008г. СРТ- 2 месечен курс при проф. Хонлозер, Бон, Германия.

Професионална Експертиза

Пламен Петровски е активен участник в дейността на Кардиологичното дружество в България. Има експертиза в диагностиката и лечението на артериалната хипертония, сърдечната недостатъчност и ритъмната патология. Дълги години се е занимавал с функционална диагностика на сърдечно-съдовата система. От 2013 до 2018 година е ръководител на Клиниката по функционална диагностика на сърдечно-съдовата система на ВМА-София. Канен е като лектор не само за студенти и специализанти на СУ „ Климент Охридски“, но и по специфични кардиологични проблеми от фармацевтичните компании и представянето на медицинска апаратура.

Научна Дейност и Публикации

Научните интереси на доц. Пламен Петровски са насочени към диагностиката и лечението на болестите на сърдечно-съдовата система.

Има над 120 научни публикации, 53авторски монографии, десетки участия в авторски колективи на монографии и клинични наръчници, научни съобщения на конгреси, конференции и симпозиуми (18 международни и 23 – у нас). Публикувал е статии в 8 реферирани международни медицински журнали.

Лектор на 7 специализирани международни научни форуми.

Членства в Съсловни Организации / Обществена Дейност

Член на Академичния съвет на Военномедицинска Академия (2013 до сега).

Член на управителния съвет БКА- 2013-2016г.

Член на Европейската кардиологична асоциация (ESC) и Американската кардиологична асоциация (AHA).

Член на управителния съвет на Европейската асоциация по сърдечна недостатъчност (HFA) от 2016г.

Член на Европейската асоциация по аритмология (EHRA) от 2018г.

Posted on Leave a comment

Проф. Янина Славова

Проф. Янина Славова

Проф. д-р Янина Георгиева Славова-Маринова е специалист по Обща и клинична патология и Белодробни болести. Родена е на 27.03.1951 г. в гр. София.

Преподавател е по Белодробни болести и Обща и клинична патология в Медицинския факултет към Медицински университет, София, България.

Омъжена, с дъщеря.

Длъжност

Консултант по Клинична патология към Медицински център „INSPIRO”.

Образование

1975 г. завършва Висшия Медицински Университет в град София, специалност медицина – диплома № 000378 от 01.02.1976 г.

01.03.1976 г. – ординатор (субординатура по вътрешни болести) една година в Окръжна болница – град Бургас.

01.03.1977 г. – ординатор във вътрешно отделение при Градска болница – град Царево в продължение на 1 година и 10 месеца.

25.12.1978 г. – асистент към Държавна университетска болница по белодробни болести “Света София” – Втора клиника. 1986 г. – старши асистент, а през 1994 г. – главен асистент.

15.12.1985 г.- придобива специалност Пневмология и фтизиатрия, диплома №29435 от 03.01.1986 г.

01.03.1990 г. – ст.асистент в Патоморфологична лаборатория към ДУБББ “Св.София” .

30.09.1999 г. зачислена към МФ със заповед № 283/ 13.10.1999 г. на Декана на МФ, като докторант. Ръководител на дисертацията е проф. С. Начев, консултанти Проф. Вл. Олжевски (Варшава, Полша) и доц. Ал. Попов. През месец май 2006 г. защитава дисертация на тема „Клинико-морфологични прогностични критерии при не-дребноклетъчен белодробен карцином (клинично, клинико-патологично, хистологично, и имунохистохимично проучване)”. Получава диплома за образователна и научна степен „ДОКТОР”, номер 31091 от 12.2.2007 г.

През месец май 2007 г. – специалност Обща и клинична патология, диплома №011441 от 25.06.2007 г.

12.03.2010 г. избрана за научно звание „доцент” на специализиран съвет. – Свидетелство от ВАК номер 26549 от 23.08.2010 г., научна комисия №09а, протокол №12 от 22.06.2010 г.

2015 г. присъдено научно звание „Професор“ към Медицински Университет – София.

Курсове/Допълнителни квалификации

Курс по “Онкологична цитопатология” в Катедра по патологоанатомия и цитопатология към Онкологичен институт във Варшава, Полша – 02.11.1998 -30.11.1998 г. (1 месец) под ръководството на Професор Вл. Олжевски, зав. катедра по патологоанатомия и цитопатология,

Курс “Фармакология на нови противотуморни медикаменти”, организиран от Европейско Училище по Онкология в Университета Виктор Сегалон Бордо2, в Бордо, Франция, за периода 1-6 юли 2002 г.

Курс “Белодробен карцином” организиран от Европейската Респираторна Асоциация в Лозана, Швейцария, за периода 27-30 ноември, 2003 г.

Курс „Патология на торакални тумори и не-неопластични болести” организиран от Френското Дружество по Патология, за периода 7-8 ноември, 2008 г., Париж, Франция.

Курс „Болести на белия дроб, плеврата и медиастинума” („Lung, Pleural and Mediastinal diseases”) организиран от Института по патология, Медицински университет в Грац, Австрия, за периода 23 – 28 август 2010 г.

Професионална експертиза

Като началник на Отделение по клинична патология в най-голямата белодробна болница в България, Д-р Янина Славова е диагностицирала както оперативни, така и биопсични (тру-кът) и фибробронхоскопски материали. Професионалната и експертиза обхваща целия диапазон от болести на белия дроб, плеврата и на гръден кош, с фокус върху социално-значимите белодробен карцином, интерстициални белодробни болести (идиопатична белодробна фиброза, саркоидоза, туберкулоза и др), болести на плеврата и различните форми на респираторни инфекции. Освен това тя се е специализирала в диагностиката на цитологични материали – плеврални, перикардни течности, лаважи, храчки. Член на национален експертен борд за белодробен карцином – 2010 г . Автор е на две глави в последното ръководство „Белодробни болести“ (2016 год.).

Научна дейност и публикации

Научните интереси са насочени към белодробен карцином, невроендокринни белодробни тумори, молекулярна патология, интратуморна ангиогенеза, експресия на стресови протеини при белодробни тумори, саркоми, интерстициални белодробни болести, саркоидоза, редки болести.

Има над 70 научни публикации – в списания с импакт фактор – 13; в списания без импакт фактор – над 50; в учебници, ръководства и монографии – 7 бр.

Участия в конгреси: 97 бр., от които 45 бр. абстракта публикувани в списания с импакт фактор; 30 бр. доклади в научни форуми.
Импакт фактор IF: от реални публикации с библиография – IF 13.033; от публикувани резюмета в списания с импакт фактор след 2005 г. – IF 170.418; общо – IF 183.451.

Статиите и резюмета с авторско участие на проф. Янина Славова са цитирани над 100 пъти в чуждестранната научна литература.

Работа по проекти: 8 броя, като в 5 е ръководител на проекта, в 2 е член на иследователския екип и в 1 е ръководител на докторант.

Членства в съсловни организации / Обществена дейност

Български лекарски съюз –от 1990 г.

Българско дружество по белодробни болести – от 1985г.

Българско дружество по патология – от 1996г.

Балкански съюз по онкология (Balkan Union of Oncology) от 1996 г.

Европейската асоциация за карциномни проучвания (European Association for Cancer Research) – от 1997 г.

Българско онкологично дружество – от 2001 г.

Европейско респираторно дружество (European Respiratory Society)– от 2003 г.

Европейско дружество по патология (European Society of Pathology) – 2008 г.

Член на национален експертен борд за белодробен карцином – 2010 г.

Международна асоциация за проучване на рака на белия дроб (IASLC) – 2014 г.

Награди и Отличия

Грандове: 10 бр.

От 1994г. досега еспечелила 10 международни стипендии за извършване и представяне на научни изследвания: 2 – за осъществяване на проучвания, 6 – за представяне на резултатите от научните изследвания на международни форуми, 2 – за повишаване на квалификацията й в чужбина.

Финансиращи организации:

Два гранта от Американо-Италианска Карциномна Фондация

Два гранта от Европейско Училище по Онкология

Грант от Европейската Асоциация по Медицинска Онкология

Четири гранта от Европейската Респираторна Асоциация

Един грант от Европейската Асоциация за Карциномни Проучвания.

Ръководна Дейност

1.12.2007 г. със заповед №599/28.11.2007 г. става началник на Патоморфологично отделение/Отделение по клинична патология при УСБАЛББ „Св.София” – Медицински Факултет , Медицински Университет до 10.08.2018 г.

Posted on Leave a comment

Д-р Делян Овчаров

д-р Делян Овчаров

Д-р Делян Даринов Овчаров е специалист по болести на нервната система. Роден е на 14.01.1987 в гр. Велико Търново.

Длъжност

Невролог – консултант в МЦ Инспиро

Образование

2006г. Завършва средно образование в Природоматематическа гимназия “Васил Друмев” Гр. В.Търново.

2012г. Завършва висше образование в
Медицински Университет- София

2018г. Придобива специалност Нервни болести.

Професионална експертиза

Д-р Овчаров предлага профилактика, диагностика и лечение на най-често срещаните заболявания в областта на Неврологията. В по-тесен фокус се занимава със заболявания на вестибуларната система, световъртеж и замайване.

Членства в съсловни организации / Обществена дейност

Член на Български лекарски съюз.

Член на Българско дружество по Неврология.

Posted on Leave a comment

Д-р Рада Прокопова

Д-р Рада Прокопова

Д-р Рада Иванова Прокопова е началник отделение по кардиология към Клиника по Вътрешни Болести – УМБАЛ “Св. Анна” – София.

Родена е на 31 май 1968 г., гр. Твер, Русия.

Длъжност

Началник отделение по кардиология към Клиника по Вътрешни Болести – УМБАЛ “Св. Анна” – София

Образование

1994 г. завършено висше образование по медицина,
Медицински университет, София Диплома № 012202. 2003 г. придобита специалност “Вътрешни болести”, Медицински
университет – София. Свидетелство серия АС, № 009161.

2013г. придобита специалност “Кардиология”, Медицински университет – София.
Диплома № 013948/ 10.07.13г.

2010 г. ОНС “Доктор” по специалност 03.01.47 “Кардиология”.
Дисертационен труд на тема “Денонощни характеристики на
автономния сърдечен контрол в норма и патология. Възможности за
превенция на сърдечния риск”.

2015г. – Сертификат по ЕхоКГ № 075/ 11.12.15г.
Езици-руски-писмено и говоримо:английски-говоримо.

Последен GCP сертификат от 27.06.2016г

Професионална и трудова дейност

1988г. – 1994 г. Студент по медицина, Медицински факултет-София

1994 г. Зачислена за специализация по “Вътрешни
болести” в КПВБ, Медицински факултет-София

1994г. Специализиращ лекар в Медицински факултет, София, КПВБ

1997г. Зачислена за редовна докторантура по специалност “Кардиология” в КПВБ

2000г.в УМБАЛ “Света Анна”, София

2003г. Приключила докторантура по специалност “Кардиология” в КПВБ

2015г. Началник отделение по вътрешни болести

2016г. Началник отделение по кардиология към КВБ

Участие в клинични проучвания

7 международни:

1996 – 1999 г.: Syst Eur, Льовен;

1999 г.: Epogh, Льовен;

2000 г: HYVET, Лондон;

2006 г: CEREXA, САЩ;

2014 г: Odyssey;

2015 г: RESTORE;

2015 г: RELAXA-AHF фази 2 и 3.

Членства в Съсловни Организации / Обществена Дейност

Дружество на кардиолозите в България;

Секция “Биомедицинско инженерство” към СУБ;

European Society of Cardiology;

European Society of Hypertension.

Posted on Leave a comment

Д-р Кристина Станчева

Д-р Кристина Станчева

Длъжност

Образование

Специализации/Допълнителни Квалификации

Професионална Експертиза

Научна Дейност и Публикации

Членства в Съсловни Организации / Обществена Дейност

Награди и Отличия

Posted on Leave a comment

Елица Андонова

Елица Андонова

Длъжност

Образование

Специализации/Допълнителни Квалификации

Професионална Експертиза

Научна Дейност и Публикации

Членства в Съсловни Организации / Обществена Дейност

Награди и Отличия

Posted on Leave a comment

Станимир Павлов

Д-р Станимир Павлов

Длъжност

Образование

Специализации/Допълнителни Квалификации

Професионална Експертиза

Научна Дейност и Публикации

Членства в Съсловни Организации / Обществена Дейност

Награди и Отличия

Posted on Leave a comment

Д-р Димитър Тасков

Д-р Димитър Тасков

Д-р Димитър Тасков е специалист по Нервни болести и медицина на съня в Медицински център INSPIRO и в МБАЛНП „Св. Наум“ гр. София. Научна и образователна степен „Доктор“ придобива през 2021 г. с дисертация на тема „Нарушения на дишането по време на сън при някои неврологични заболявания“.

Професионалните и научните му интереси са насочени към нарушения на съня и бодърстването, по-специално към дихателните нарушения по време на сън, мозъчно-съдови заболявания и спешна неврология.

Длъжност

 • Специалист по нервни болести и медицина на съня в МЦ Инспиро.
 • Специалист по нервни болести и медицина на съня към КИЛНБ на МБАЛНП „Св. Наум“.

Образование

 • 2009 г – завършва ПМГ“ Акад. Н. Обрешков“ Гр. Бургас
 • 2015г – образователно-квалификационна степен магистър по специалност „медицина“ , Медицински университет – София
 • 2021 г – придобива специалност по Нервни болести
 • 2021 г – придобива образователна и научна степен „Доктор“ към катедрата по Нервни болести на МУ-София.

Специализации/Допълнителни Квалификации

Клинично PSG скориране, 2017 г.

Научна Дейност и Публикации

Научните интереси са насочени към нарушения на съня и бодърстването, по-специално към дихателните нарушения по време на сън, мозъчно-съдови заболявания и спешна неврология.

Научни публикации

Д-р Тасков е автор и съавтор на 23 научни публикации.

Членства в Съсловни Организации / Обществена Дейност

 • Член на Български лекарски съюз
 • Член на Българско дружество по неврология
 • Член на Българско дружество по сомнология
Posted on Leave a comment

Д-р Филип Алексиев

Д-р Филип Алексиев

Д-р Филип Алексиев е невролог в УМБАЛ „Св. Анна“ и специалист нервни болести в Медицински център INSPIRO.

Член е на Българско дружество по неврология, Българско дружество по неврофизиология и Българско дружество по сомнология.

Придобива степен „Доктор по медицина“ от Медицински Университет София. Д-р Алексиев е високоспециализиран и в дейностите „Клинична полисомнография“ и „Клинична електроенцефалография“.

Научните и клинични интереси на д-р Алексиев са в нарушенията на съня и бодърстването, епилепсията, мозъчносъдовата болест, спешната неврология, автоимуннита енцефалити и др.

Д-р Филип Алексиев е автор е на 39 публикации.

 

Длъжност

Невролог и специалист по медицина на съня

Образование

2005 – Магистър по медицина, Карлов Университет, Прага.
2011 – Специалност „Неврология“, Медицински Университет, София.
2015 – Доктор по медицина, специалност „Неврология“, Медицински Университет, София.

Специализации/Допълнителни Квалификации

Високоспециализирана дейност „Клинична полисомнография“ 2013
Високоспециализирана дейност „Клинична електроенцефалография“ 2011

Професионална Експертиза

Д-р Филип Алексиев е специалист нервни болести, който извършва високоспециализирана дейност по „Клинична полисомнография“ и „Клинична електроенцефалография“.

Научна Дейност и Публикации

Научни и клинични интереси:

 • нарушения на съня и бодърстването
 • епилепсия
 • мозъчносъдова болест
 • спешна неврология
 • автоимунни енцефалити и др.

Д-р Алексиев е автор на научни 39 публикации и 2 монографии.

Членства в Съсловни Организации / Обществена Дейност

Д-р Филип Алексиев има зад гърба си има множество участия в български и международни мероприятия в сферата на неврологията, неврофизиология и сомнологията.

Posted on Leave a comment

Доц. д-р Росен Калпачки

Д-р Росен Калпачки

Доц. д-р Росен Калпачки е роден на 20 ноември 1970 г.

Завършва със златен медал средното си образование, а след това и Медицински университет – София, випуск 1996 г.

Освен с впечатляващото си образование, придобити научни степени и отличия, доц. д-р Росен Калпачки има зад гърба участия в множество мецдународни клинични проучвания, както и специализирани умения в електроенцефалографията, доплеровата сонография и невропсихологичното тестуване.

Компетенциите и членсттвата на доц. д-р Калпачки в международни колегии и дружества вклюват такива по неврология, епилепсия, неврофизиология, невросонология и мозъчна хемодинамика.

Богатият преподавателски опит на доц. д-р Росен Калпачки също е изключително впечатляващ, а научната му дейност обхваща монографии и съавторство на три книги в областа на неврологията и общественото здраве, както на учебник за специалисти по спешна медицина.

Началник клиника по нервни болести към УМБАЛ Света Анна София, през 2020 г. доц. д-р Росен Калпачки се присъединява и като водещ ревматолог към екипа на Медициснки център „INSPIRO“.

Длъжност

Началник Клиника

Клиника по нервни болести
УМБАЛ Света Анна София

Доцент по неврология

ЮЗУ – Благоевград
Факултет по Обществено здраве, здравни грижи и спорт

Асистент

Медицински университет – София
Катедра Обща медицина

Ревматолог

Mедицински център „INSPIRO“

Образование

2015 – Доцент по неврология, Югозападен Университет – Благоевград

2013 – Научна и образователна степен “Доктор” – Медицински Университет – София

2013 – Доплерова сонография – Медицински университет – София

2013г. – Рехабилитация на Мозъчно-съдовата болет – Прага, Чешка република

2009, 2011, 2013 Good Clinical Practice – Българска Асоциация по клинични изпитвания

2009-2012 Свободен докторант в Катедра Превантивна медицина на Факултета по Обществено здраве на Медицински университет – София

2007г. – Специализация по детска неврология
Медицински университет – София
Специализирана болница по неврология и психиатрия “Свети Наум” – София

2007г. – Здравен мениджмънт, Медицински университет – София, Факултет по Обществено здраве

2007г. – Лятно училище по неврология – Констанца, Румъния

2007г. – Електроенцфалография – Медицински университет – София

2006г. – Училище по съдова неврология – Прага, Чехия

2005г. – Епилепсия – Кралски колеж, Лондон, Великобритания

2003г. – Невропсихология – Медицински университет – София

1998 – 2002г. – Специализация по неврология – Медицински университет – София, диплома 008487/2002г

1990-1996г. – магистър медицина, Медицински университет – София, диплома 01242/1996г.

1984-1988г. – средно образование, МГ “акад. С.П.Корольов” – Благоевград – златен медал

Специализации/Допълнителни квалификации

1999 – 2006 Изследовател в 6 международни клинични проучвания

2009 – 2015 Главен изследовател в 11 международни клинични проучвания в следните области: Епилепсия, Болка, Множествена склероза, Мозъчносъдова болест

Преподавателска и лекционна дейност

Преподавателска дейност

 • 2000-2006г. Студенти по неврология УМБАЛ Александровска София
 • 2014г. и досега Студенти по обща медицина –УМБАЛ Света Анна София
 • 2000-2006г. Специализанти по неврология – УМБАЛ Александровска София
 • 2007-2013г. Специализанти по неврология – Втора МБАЛ София
 • 2014г. и досега Специализанти по неврология – УМБАЛ Света Анна София
 • 2014г. и досега Студенти и Специализанти по обща медицина – УМБАЛ Света Анна
 • 2015 и досега Студенти по логопедия, кинезитерапия, социални дейности, специалисти по здравни грижи – ЮЗУ – Благоевград

Лекционна дейност

 • 2000-2008г. Лекционен курс по ЕЕГ, епилепсия в рамките на курс “Новости в терапията на неврологичните заболявания” – УМБАЛ Александровска София
 • 2011-2015г. Лекции “Профилактика и лечение на мозъчни инсулти” – пред общопрактикуващи лекари и невролози
 • 2014-2015г. Лекции “Поведение при мозъчни инсулти” – пред специалисти по спешна медицина
 • 2003-2008г. Лекционен курс “Епилепсия” пред специалисти по здравни грижи
 • 2015 и досега – Лекционен курс “Неврология” пред студенти по логопедия, кинезитерапия, социални дейности, специалисти по здравни грижи – ЮЗУ – Благоевград

Научна дейност и публикации

Две монографии

Съавтор на три книги в областта на неврологията и общественото здраве.

Съавтор е и на учебник за специалисти по спешна медицина.

Членства в съсловни организации / Обществена дейност

Научни и медицински дружества:

 • Секретар на Българското дружество по епилепсия, чрез него Член на Международната Лига за борба с епилепсията
 • Член на Българско дружество по неврология
 • Член на Българска Асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика
 • Член на Българско дружество по деменции
 • Член на Сдружение “Неврология – проф. Сашо Божинов”
 • Член на Българско дружество по клинична неврофизиология
 • Член на EUREPA – European Epilepsy Academy

Медицински списания:

 • Членство в редакционната колегия на Списание “Епилепсията днес”

Други:

 • 2011-2013г. Председател на Комисия по епилепсия към НЗОК
 • 2003-2011г. Член на Комисия по епилепсия към НЗОК
 • 2012-2013г. Член на Етичната комисия при Втора МБАЛ София

Награди и отличия

Един от невролозите, избрани за Best doctors в анкетите, проведена от Дарик радио сред лекарите в София през 2012 и 2015 година.

2003 Епилептолог на годината

2001 Млад невролог